Специфика гуманитарной теории

Oleksandr Afanasjjev

Abstract


-

References


Afanasev A.I. Subieekt obieiasneniia kak komponent obieiasnitelnogo protsessa //// Filosofsjki poshuky. Vyp. XVII. — Lviv-Odesa: Cogito-Centr Jevropy, 2004.— S. 353-361.

Bakhtin M.M. Formy vremeni i khronotopa v romane: Ocherk po istoricheskoi poetike // Bakhtin M.M. Voprosy literatury i estetiki. — M.: Khudozhestvennaia literatura, 1975. – S. 234-407.

Griaznov B.S., Dynin B.S., Nikitin E.P. Teoriia i ee obieekt.— M.: Nauka, 1973.

Dynin B. S. Metod i teoriia. — M.: Znanie, 1968.

Kostiuk V.N. Metodologiia nauchnogo issledovaniia. — Kiev-Odessa: Vishcha shkola, 1976.

Lotman J.M. V shkole poeticheskogo slova: Pushkin, Lermontov, Gogol: K. dlia uchitelia. — M.: Prosveshchenie, 1988.

Frantsuzskaia semiotika: ot strukturalizma k poststrukturalizmu.—M.: Progress, 2000.

Kharre R. Sotsialnaia epistemologiia: peredacha znaniia posredstvom rechi // Voprosy filosofii. — 1992. — № 9. — S. 49-62.

Khiubner K. Kritika nauchnogo razuma. — M.: IFRAN, 1994.

Eikhenbaum B.M. Teoriia «formalnogo metoda» // Eikhenbaum B.M. O literature. — M.: Sovetskii pisatel, 1987. — S. 375-408.

Epshtein M.N. Kulturonika: tekhnologiia gumanitarnykh nauk / http: / / www.topos.ru / articles/0410/04_08.shtml.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.