Odessa years of the M.Ya. Grot: The Project of the Reform of «Philosophical Organism»

Inna Golubovych

Abstract


The paper examines the life and work of Nikolai Yakovlevich Grot (1852–1899), an outstanding philosopher, psychologist, logician, organizer of science, during his residency in Odessa. The author argues for a key importance of this period (1883–1886) for developing a project of a reform in philosophy the main task of which was to constitute an «organism of philosophy» in Russia and Ukraine, and to formulate its spiritual, institutional, organizational and communicative principles. A variety of sources are analyzed, some of them being first
introduced into scientific circulation.


Keywords


M.Ya. Grot; Novorossiysk (Odessa) University; «philosophical organism»; comprehensive synthesis; differentiation and integration of scientific knowledge; «septum-science»; non-scientific philosophy

References


Bakhchyvanzhy H.P. On the history of the study of philosophy at the Odessa (Novorossiysk) University on the materials of the funds of the Scientific Library of I.I. Mechnikov`s ONU // Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo. — 2011. — Т. 16. Vol. 112(5/6). — С. 71-92.

Bogataia L. N. On the way to multidimensional thinking. – Odessa : Pechatnyi dom, 2011.

Golovchenko О.V. Conceptual analysis of philosophical and pedagogical problems of the reform of domestic education of the XIX century in the writings of P.D. Yurkevich and M.Ya. Grota — Kyiv : Mizhhaluz. in-t upravlinnya, 2007.

Golovchenko О.V. M.Ya. Grot: the purpose of life and the meaning of philosophy// Filosofs'ki obriyi. — 2007. — No 18. — С. 27-38.

Golovchenko О.V. The main provisions of M.Ya. Grot`s metaphysics // Filosofs'ki obriyi. — 2014. — No 31. — С. 40-53.

Golovchenko О.V. Philosophical M.Ya. Grot`s heritage in shaping the morality of the personality of the future specialist // Suchasna vyshcha shkola: Psykholoho-pedahohichnyy aspekt / APN Ukrayiny, In-t pedahohiky i psykholohiyi prof. osvity APN Ukrayiny. — Kyiv, 1999. —С. 332-355.

Golovchenko О.V. Philosophical views of M.Ya. Grot: avtoref. Dys. . . . kand. filos. nauk: 09.00.05. — Kyiv : Kyivs'kyy un-t im. T. Shevchenka, 1997.

Golubovych I.V. "Philosopher's Wanderer" and "Homo Viator". Philosophical views of M.Ya. Grot, Project of the reform of philosophy // Naperedodni apoheyu: odes'ki roky filosofa i psykholoha — profesora Mykoly Yakovycha Grota (1883-1886) / V.I. Podshyvalkina, I.V. Golubovych, M.O. Podrezova [ta in.]. — Odesa : Odes'kyy nats. un-t, 2016. — S. 74-110.

Hoyan I.M. Historical and philosophical reflexion of psychology: at the intersection of philosophy and psychology. — Ivano-Frankivs'k : Symfoniya Forte, 2011.

Grot M.Ya. Introduction to the course of the history of philosophy. Lectures of Professor Novorossiysk University. — Odessa : Typo-Lytohrafyya V. Kyrkhner, 1884 // Naperedodni apoheyu: odes'ki roky filosofa i psykholoha — profesora Mykoly Yakovycha Hrota (1883-1886) / V.I. Podshyvalkina, I.V. Holubovych, M.O. Podrezova [ta in.]. — Odesa : Odes'kyy nats. un-t, 2016. — С. 147-223.

Grot M.Ya. The importance of science as a factor of progress and progress in the development of science itself (lektsiya prof. N.Ya. Grota, chitannaya v Novorossiyskom universitete 7 i 8 dekabrya, kak prodolzhenie vstupitelnoy ego lektsii). Odessa 17 dekabrya 1883 g. — Odessa : Tip. P. Frantsova,1883.

Grot M.Ya. To the question of reform of logic. Experience of the new theory of mental processes: [докт.дис.]. — Leyptsig : Brokgauz, 1882.

Grot M.Ya. Opyt novoho opredelenyya ponyatyya prohressa (Vstupytel'naya lektsyya, chytannaya v Novorossyyskom unyversytete 1 dekabrya 1883 h.). — Odessa : Typ. P. Frantsova, 1883.

Grot M.Ya. Otnoshenye fylosofyy k nauke y yskusstvu. Rech' na doktorskom dyspute v Kyevskom unyversytete 2 fevralya 1883 h. — Kyiv, 1883.

Grot M.Ya. Psykholohyya chuvstvovanyy v ee ystoryy y hlavnykh osnovakh: [mahyster. dys.]. — Sankt-Peterburh: typ. Ymp. Akad. Nauk, 1880.

Kolubovskyy Ya.N. Grot M.Ya. // Еntsyklopedycheskyy slovar' / Yzd. F.A. Brok·hauz, Y.A. Еfron: V 82-kh t. — Sankt-Peterburh, 1893. — T. 18. — S. 775-777.

Matyushko B.K. Monodualyzm N.Ya. Hrota: prymyrenye protyvopolozhnostey // Grot M.Ya. Sochynenyya: v 4 t. / red. Moz·hovaya N.H., Volkov A.H. — T. 1. — Melytopol' : Yzd. dom Melytopol'skoy horodskoy typohrafyy, 2013. — S. 5-68.

Matyushko B.K. Osoblyvosti klasyfikatsiyi nauk Mykoly Hrota // Naukovyy chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriya 7. Relihiyeznavstvo. Kul'turolohiya. Filosofiya: [zb. naukovykh prats'] / red. rada: V.P. Andrushchenko (holova). — Kyiv : Vydavnytstvo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2012. — Vyp. 28 (41). — S. 157-166.

Napadysta V. Kontseptsiya svobody voli Mykoly Yakovycha Hrota // Aktual'ni problemy istoriyi, teoriyi ta praktyky khudozhn'oyi kul'tury. Zb. nauk. prats'. — Kyiv, 2002. — S. 215-224.

Naperedodni apoheyu: odes'ki roky filosofa i psykholoha — profesora Mykoly Yakovycha Hrota (1883-1886) / V.I. Podshyvalkina, I.V. Holubovych, M.O. Podrezova [ta in.]. — Odesa : Odes'kyy nats. un-t, 2016.

Nykolay Yakovlevych Hrot v ocherkakh, vospomynanyyakh y pys'makh tovaryshchey y uchenykov, druzey y pochytateley : Ocherky y vospomynanyya hr. L.N. Tolstoho, Vl.S. Solov'eva, O.A. Shebora [y dr.]. Pys'ma hr. L.N. Tolstoho, N.N. Strakhova, A.F. Kony [y dr.]. — S.-Peterburh : Typ. M-va putey soobshch., 1911.

Ohurtsov A.P. N.Ya. Hrot // Novaya fylosofskaya эntsyklopedyya: v 4 t. / Yn-t fylosofyy RAN. — Moskva : Mysl', 2000-2001. [Elektronnyy resurs] — Rezhym dostupu : http://iph.ras.ru/elib/0852.html.

Podshyvalkyna V.Y. Sotsyal'nye tekhnolohyy: problemy metodolohyy y praktyky: monohrafyya. — Kyshynev : Tsentral'naya typohrafyya, 1997.

Pushkar'ov I.V. Monodualizm yak nova metafizyka M.Ya. Hrota : avtoref. dys. . . . kand. filos. nauk : 09.00.05. — Kyiv : Kyiv. nats. unt im. T. Shevchenka. — Kyiv, 2011.

Pushkar'ov I.V. Rozuminnya filosofiyi yak mystetstva v pohlyadakh M. Hrota // Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. T. Shevchenka. Ser.: Filosofiya. Politolohiya. — 2010. — Vyp. 99. — S. 30-34.

Romenets' V.A. Istoriya psykholohiyi KhIKh — pochatku KhKh st. — Kyiv : Vyshcha shkola, 1995.

Sokolov P.P. Fylosofskyy skytalets. Pamyaty N.Ya. Hrota // Bohoslovskyy vestnyk. — 1899. — T. 2. No 6. — S. 250-265; 1899. — T. 3. No 11. — S. 510-527; 1899. — T. 3. No 12. — S. 660-703.

Sumarokova L.N. Fylosofyya v Odesse // Ocherky razvytyya nauky v Odesse. Sb. statey. — Odessa : Yuzhnyy nauchnyy tsentr NANU, 1995. — S. 491-520.

Sumarokova L.N. Fylosofyya v Odesse // Ydey y ydealy. — 2013. — No 1(15). T. 2. — S. 23-42.

Tkachuk M.L. M.Ya. Hrot // Filosofs'ka dumka v Ukrayini. Bibliohrafichnyy slovnyk. Redaktor-uporyad. M.L. Tkachuk — Kyiv :Universytet·s'ke vydavnytstvo «Pul'sary», 2011. — S. 40-41.

Khmars'kyy V.M., Muzychko O.S. M.Ya. Hrot u stinakh Novorosiys'koho universytetu // Naperedodni apoheyu: odes'ki roky filosofa i psykholoha — profesora Mykoly Yakovycha Hrota (1883-1886) / V.I.Podshyvalkina, I.V. Holubovych, M.O. Podrezova [ta in.]. — Odesa : Odes'kyy nats. un-t, 2016. — S. 19-47.

Shenrok V.Y. K byohrafyy N.Ya. Hrota // Nykolay Yakovlevych Hrot v ocherkakh, vospomynanyyakh y pys'makh tovaryshchey y uchenykov, druzey y pochytateley : Ocherky y vospomynanyya hr. L.N. Tolstoho, Vl.S. Solov'eva, O.A. Shebora [y dr.]. Pys'ma hr. L.N. Tolstoho, N.N. Strakhova, A.F. Kony [y dr.]. — S.-Peterburh : Typ. M-va putey soobshch., 1911. — S. 1-56.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.