Narrative in the methodological strategy of Charles Taylor

Alyona Dolgochub

Abstract


The paper considers the place of narrative in the methodological strategy of the Canadian philosopher Charles Taylor. Taylor and his work are considered from the standpoint of his treatment of the narrative and master narrative, and the role he allots them in his conception.


Keywords


narrative; master narrative; metanarrative; secularization; constructionism; social imaginaries; «background»

References


Brockmeier J., Harre R. Narrative: problems and promises of one alternative paradigm // Voprosy fylosofyy. — 2000. — No 3. — S. 29-42.

Volkov V.V., Kharkhordin O.V. Theory of Practices. — Sankt-Peterburh : Yzd-vo. Evropeyskoho unyversyteta v Sankt-Peterburhe, 2008.

Domanskaya E. History and Modern Humanistic Studies: An Investigation of the Theory of Knowledge of the Past. — Kyyiv : Nika-Tsentr, 2012.

Lyotard J.-F. Postmodern state. — Moskva : Ynstytut eksperymental'noy sotsyolohyy; Sankt-Peterburh : Aleteyya, 1998.

Liotar J.-P. The postmodern situation // Filosofs'ka i sotsiolohichna dumka. — 1995. — No 5-6. — S. 15-38.

Maslov E. The concept of "metanarrative" J.-F. Lyotard in the context of narratology // Ystorycheskye, fylosofskye, polytycheskye y yurydycheskye nauky, kul'turolohyya y yskusstvovedenye. Voprosy teoryy y praktyky. — 2015. — No 2 (52): v 2-kh chastyakh. — Chast' 2. — S. 150-152.

Megill A. Historical epistemology. — Moskva : «Kanon+» ROOY «Reabylytatsyya», 2007.

Mishalova E.V. Historical narrative as a form of organization and representation of historical knowledge // Epystemolohyya & fylosofyya nauky. — 2012. — T. XXXI. — No 1. — S. 157-173.

Panich O. Charles Taylor and Jose Casanova in Kyiv. Eyewitness Notes [Elektronnyy resurs] // Relihiya v Ukrayini. — Rezhym dostupu: http://www.religion.in.ua/main/daycomment/22364charlz-tejlor-i-xose-kazanova-v-kiyevi-notatki-ochevidcya.html.

Rogozhynska A. The phenomenon of secularization in the concept of Ch. Taylor // Versus. — 2015. — No 2 (4). — S. 110-115.

Taylor Ch. The secular era. — Knyha persha. — Kyyiv : DUKh I LITERA, 2013.

Ferguson A. Experience in the history of civil society. — Moskva : ROSSPEN, 2000.

Charles Taylor Lecture: Master Narratives of Modernity [Elektronnyy resurs] // YouTube. — Rezhym dostupu: https://www.youtube.com/watch?v=m95ck7A2Ooc.

Taylor Ch. A Secular Age. — Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.