No 12 (2011)

Actual Problems of Mind

Table of Contents

Title page
 
-

HISTORY OF PHILOSOPHY AND MODERNITY

Oksana Panafidina
3-27
Tamara Kusherets
28-38
Sergiy Shevchenko
39-48
Oleksandr Ukhov
49-58
Yuriy Zavgorodnij
59-78

TOPICAL ISSUES IN METAPHILOSOPHY

Vahtang Kebuladze
81-89
Galyna Baluta
90-99
Andrii Abdula
100-108
Nadija Kozachenko
108-130
Mykola Briukhovetskyi
131-137
Igor Ogirko, Svitlana Povtoryeva
138-148
Yaroslav Shramko
149-169

TOPICAL ISSUES IN HUMANITIES AND EDUCATION

Iryna Filina
173-183
Olena Mishalova
184-213
Olena Sobolevska
214-227
Oksana Shramko
228-237
Maryna Shuloshnikova
238-252
Yuriy Pysarenko
253-272

SOCIAL-PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF MODERNITY

Ada Bychko
275-295
Vitaliy Dareskyi
296-310
Iryna Donnikova
311-322
Lev Gorelikov
323-344
Igor Panafidin
345-355
Lyudmyla Nyorba
356-359
Andriy Zuyev
360-368
Volodymyr Pischikov, Mykhailo Kholin
369-382

Papers Summaries

Summary
 
384-393

About the Authors

Our Authors
 
394-396