No 17 (2016)

Actual Problems of Mind

Table of Contents

Title page
 
PDF

HISTORY OF PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Еrnst-Оtto Onnasch
3-16
Oksana Panafidina
16-36
Andriy Synytsya
36-48
Volodymyr Samchuk
48-60
Olena Olifer
60-72
Iryna Sidorenko
72-81
Viktoriya Polyakova
81-95
Olena Mishalova
95-131

MIND. LANGUAGE. SOCIETY

Dmytro Sepety
133-148
Nadija Kozachenko
148-171
Tetyana Drozdova
171-181
Mykyta Tyschenko
181-193
Andrii Abdula
193-210
Galyna Baluta
210-219
Valeriya Sokolchik
219-227
Viktoriya Kutsenko
227-238
Anastasiya Shpyljova
238-248

Papers Summaries

Summary
 
PDF
248-254

About the Authors

Authors
 
PDF
255-257