DEVELOPING WORD-CONSCIOUSNESS THROUGH LEARNING LATIN AND GREEK MORPHEMES

Галина Іванівна Сидорук

Анотація


Сидорук  Г. І. Розуміння слів на основі вивчення латинських і грецьких морфем.

У статті розглянуто, проаналізовано та класифіковано латинсько-грецькі афікси та корені, які є основними складовими морфемами англійських науково-технічних термінів, що потребують запам’ятовування для успішного виконання письмового та усного перекладу. Іноваційність даного дослідження полягає в тому, що студентам не потрібно «зазубрювати» не зрозумілі для них лексичні одиниці, а розуміти, «відчувати» внутрішню структуру й семантику і «конструювати» слово з осмислених ними морфоелементів.

Ключові слова: латинсько-грецькі афікси, складові морфем, морфоелементи.

 

Сидорук Г. И.  Понимание слов на основе изучения латинских и греческих морфем.

В статье рассмотрены, проанализированы и классифицированы латинско-греческие аффиксы и корни, являющиеся основными составляющими морфемами английских научно-технических терминов, требующих запоминания для успешного выполнения письменного и устного перевода. Инновационность данного исследования заключается в том, что студентам не нужно «зазубривать» не понятные для них лексические единицы, а понимать, «чувствовать» внутреннюю структуру и семантику слова и «конструировать» его из осмысленных ними морфоэлементов.

Ключевые слова: латинско-греческие аффиксы, составляющие морфем, морфоэлементи.

 

Sydoruk G. І.  Developing word-consciousness through learning Latin and Greek morphemes.

The article consideres, analyzes and classifies Latin-Greek affixes and roots, which are the main components of morphemes of English scientific and technical terms that require memorization for successful translation and interpretation. Innovativeness of this study is in grounding the necessity for students to understand – "feel" the internal structure and semantics of terms and "construct" a word with meaningful morphological elements without need to "learn by heart" lexical units unclear for them.

Key words: Latin-Greek affixes, components of morphemes, morphological elements.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.