ІДЕАЛЬНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНЦІВ У СПРИЙНЯТТІ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНО-ВІКОВИХ ГРУП МОВЦІВ

Наталія Вікторівна Лящук

Анотація


Ляшук Н. В. Ідеальний образ українців у сприйнятті різних соціально-вікових груп мовців.

У статті аналізуються результати соціолінгвістичного експерименту, мета якого дослідити ідеальний образ українців у сприйнятті різних соціальних груп. Соціолінгвістичний аспект дослідження дає можливість вивчити специфіку мовного портретування українців різними віковими групами, простежити основні відмінності та подібності у створених варіантах  автостереотипу.

Ключові слова: ідеальний образ, автостереотип, соціолінгвістичний експеримент, мовна свідомість, респондент.

Ляшук Н. В. Идеальный образ украинцев в восприятии  разных социально-возрастных групп.

В предлагаемой статье анализируются результаты социолингвистического эксперимента, цель которого изучить идеальный образ украинцев в восприятии  разных социальных групп. Социолингвистический аспект исследования позволяет изучить специфику языкового портретирования украинцев разными возрастными группами, проследить отличия и сходства в образованных вариантах автостереотипа.

Ключевые слова: идеальный образ, автостереотип, социолингвистический експеримент, языковое сознание, реципиент.

Liashuk N. V. Ideal type of the Ukrainians at the apprehension of different social group.

The article deals with the analysis of the results of the sociolinguistic experiment which aim is to reveal the ideal Ukrainians type at the apprehension of different social group. The sociolinguistic aspect of the research gives the possibility to study the peculiarity of the linguistic Ukrainians portrait at the apprehension of different age group, to retrace the main differences and resemblences among the autostereotype variants.

Key words: ideal type, autostereotype, sociolinguistic experiment, linguistic consciousness, recipient.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.