Виховання студентів через залучення їх у навчальні проекти

Олена Купенко

Анотація


Запропонована в статті методика виховної роботи базується на організації ситуацій вибору для студентів, відкритому обговоренні, суб’єктній позиції студентів у проектній діяльності в ході навчання. Деталізація здійснена на матеріалі курсу «Педагогіка» для студентів спеціальності «Переклад». Представлений розроблений ними проект «Вивчення англійської мови» для дітей, які за станом здоров’я тривалий час не відвідують школу. Зроблено акцент на гендерному підході у навчанні.

Ключові слова: виховання, метод проектів, гендерний підхід, студенти.

Купенко Елена

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ

Предложенная в статье методика воспитательной работы базируется на организации ситуации выбора для студентов, открытом обсуждении, субъектной позиции студентов в проектной деятельности в ходе обучения. Детализация выполнена на материале курса «Педагогика» для студентов специальности «Перевод». Представлен разработанный ими проект «Изучение английского языка» для детей, которые по состоянию здоровья длительное время не посещают школу. Сделан акцент на гендерном подходе в обучении.

Ключевые слова: воспитание, метод проектов, гендерный подход, студенты.

 

Kupenko Оlena

EDUCATION OF STUDENTS BY INVOLVING THEM INTO TRAINING PROJECTS

The proposed in article methodology educational work is based on the organization of choice situation for students, open discussion, a subject position of students in the project activity during the training. Detailing done on the material of the course "Pedagogy" for the students of specialty "Translation". The developed their project "Learning English" for children who do not go to school for health reasons. We also emphasis on the gender approach in the training.

Keywords: education, project method, gender approach, students.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гейжан Н. Ф. Гендерное воспитание девушек в ведомственных вузах [Электронный ресурс] / Н. Ф. Гейжан, Н. Е. Браженская. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/gendernoe-vospitanie-devushek-v-vedomstvennyh-vuzah.

Дороніна Т. О. Проблема визначення поняття «ґендерний підхід» у сучасній науці та освіті [Електронний ресурс] / Т. О. Дороніна. – Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/17777/6/doronina.pdf.

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского государственного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.utmn.ru.

Купенко О. В. Застосування соціальних мереж для навчання дітей, позбавлених за станом здоров’я можливості регулярно відвідувати навчальний заклад / О. В. Купенко, А. С. Філоненко // Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя : Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-методичної конференції (14-15 листопада 2013 року). – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 19-20.

Фещенко А. В. Социальные сети в образовании : анализ опыта и перспективы развития [Электронный ресурс] / А. В. Фещенко. – Режим доступу : http://huminf.tsu.ru/jurnal/files/vol7/feschenko.pdf.

Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе : Методология, цели и содержание, творчество [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фокин. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/03.php.

Щуркова Н. Е. Прикладная педагогика воспитания : [учебное пособие] / Н. Е. Щуркова. – СПб. : Питер, 2005. – 366 с.

Davidson C. How a Class Becomes a Community : Theory, Method, Examples For Your Hacking Pleasure [Electronic resource] / C. Davidson. – Available at : http://www.hastac.org/blogs/cathy-davidson/2013/03/18/how-class-becomes-community-theory-method-examples-your-hacking-plea.

Light R. J. Making the Most of College : Students Speak Their Minds / R. J. Light. – Cambridge : Harvard University Press, 2001.

Murcott S. Disseminating Innovations for the Common Good [Electronic resource] / S. Murcott. – Available at : http://ocw.mit.edu/courses/special-programs/sp-723-d-lab-disseminating-innovations-for-the-common-good-spring-2007/index.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.