Інтегрований курс «Гендерна психологія і педагогіка» у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до соціалізації учня

Світлана Тафінцева

Анотація


У статті розглянуто специфіку професійної підготовки педагогічних кадрів до соціалізації підростаючого покоління. Особливу увагу звернуто на становлення нової генерації вчителів початкової школи, підготовка яких здійснюється на засадах гендерного підходу. Обґрунтовано зміст інтегрованого курсу «Гендерна психологія і педагогіка» у підготовці майбутніх педагогів початкової ланки освіти до соціалізації учнів.

Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя початкової школи, гендерний підхід, соціалізації молодшого школяра

Тафинцева Светлана ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС «ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧЕНИКА

В статье рассмотрена специфика профессиональной подготовки педагогических кадров к социализации подрастающего поколения. Особое внимание обращено на становление новой генерации учителей начальной школы, подготовка которых осуществляется на основе гендерного подхода. Обосновано содержание интегрированного курса «Гендерная психология и педагогика» в подготовке будущих педагогов начального образования в социализации учащихся.

Ключевые слова: подготовка будущего учителя начальной школы, гендерный подход, социализации младшего школьника.

 

Tafinceva Svitlana INTEGRATED COURSE “GENDER PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY” IN PREPARATION OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER TO PUPILS’ SOCIALIZATION

The article deals with the specificity of professional preparation of pedagogical personnel to socialization of the growing generation. Special attention is paid to the formation of new generation of primary school teachers, whose preparation is done on the bases of gender approach. The content of integrated course “Gender Psychology and Pedagogy” in preparation of the future pedagogues of primary branch of education to pupils’ socialization has been grounded.

Key words: preparation of the future primary school teacher, gender approach, socialization of junior pupil.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Голованова Н.Ф. Социализация школьников как явление педагогическое / Н.Ф. Голованова // Педагогика. – 1998. – № 5. – С.42-45.

Зімакова Л.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціалізації учнів засобами театрального мистецтва : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лілія Василівна Зімакова. – К., 2004. – 20 с.

Кікінежді О. Гендерна освіта у вищій школі: досвід і проблеми подальшої інституціоналізації / О. Кікінежді // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії». – К., 2011. – С.39-40.

Ковальчук І.А. Формування готовності майбутніх педагогів до статеворольової соціалізації учнів : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ірина Андріївна Ковальчук. – Луганськ, 2004. – 20 с.

Колбіна Л.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Людмила Анатоліївна Колбіна. – Одеса, 2008. – 21 с.

Литвиненко С.А. Теоретико-методичні засади підготовки учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис... д-ра. пед. наук : 13.00.04 / Світлана Анатоліївна Литвиненко. – Київ, 2005. – 40 с.

Пастир Ю.І. Підготовка майбутнього вчителя до соціалізації молодших школярів : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Юлія Іванівна Пастир. – Черкаси, 2010. – 21 с.

Педагогічна конституція Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pedagog-mo.ru/docs/articles/documents/Педагогическая%20конституция%20Европы.pdf.

Петренко О.Б. Гендерний вимір шкільної освіти в Україні (ХХ століття) : Монографія / О.Б. Петренко. – Рівне: видавець Олег Зень, 2010. – 530 с.

Рекомендации ЮНЕСКО/МОТ о положении учителей 1966 г. и Рекомендации ЮНЕСКО о статусе преподавательский кадров высших учебных заведений 1997 г.: Руководство для пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unesco.org/education/hed/publications/en/index.html.

Сайко Н.О. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку : автореф. дис... д-ра. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Олександрівна Сайко. – К., 2004. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.