Впровадження ідей гендерної рівності на основі розвитку партнерських відносин

Наталія Коніщева, Віктор Воропаев

Анотація


У статті висвітлено досвід реалізації політики забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок прикладі міста Слов’янська. Автори викладають основні напрями діяльності та пріоритеті роботи Гендерного центру ДВНЗ «Донбаський педагогічний університет», особливості співпраці Гендерного центру з органами міського самоврядування, громадськими організаціями та провідними вітчизняними освітніми установами; наводять приклад успішної співпраці Гендерного центру із Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» у реалізації заходів з впровадження принципів гендерної рівності в діяльність державної установи.

Ключові слова: гендерна рівність, партнерство, гендерний підхід, гендерна освіта, гендерне виховання.

Конищева Наталья, Воропаев Виктор ВНЕДРЕНИЕ ИДЕЙ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Авторы освещают основные принципы деятельности и приоритеты работы Гендерного центра ГВУЗ «Донбасский педагогический университет», особенности сотрудничества сотрудников Гендерного центра с органами местного самоуправления, общественными организациями и ведещими отечественными учебными заведениями; приводят пример успешного сотрудничества Гендерного центра с украинским государственным предприятием почтовой связи «Укрпочта» в реализации мероприятий по внедрению принципов гендерного равенства в деятельность государственной организации.

Ключевые слова: гендерное равенство, партнерство, гендерный подход, гендерное образование, гендерное воспитание.

 

Konishcheva Nataliya, Voropayev Viktor THE IMPLEMETANATION OF IDEAS OF GENDER EQUALITY IN TERNS OF THE DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP RELATIONS

The authors go into a detailed account of the way the educational process is organized at State Higher Educational Establishment “Donbass national university”. Major spheres and priorities of Gender center are determined, the peculiarities of co-operation of Gender center with local self-government, public organizations and leading Ukrainian educational establishments are shown. The Gender center encompasses a broad spectrum of issues and operates different activities – from scientific and educational to information and image-ad. The authors assert that the possibility of further productive cooperation with different organizations of the country is due to the comprehensive system of information provision for the operation of Gender center.

Key words: gender equality, gender audit, communications, center of gender education, communicative influence.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коніщева Н.Й. Ґендерний центр Донбаського державного педаго-гічного університету: досвід першої річниці діяльності / Н.Й. Коніщева // Формування у молоді ґендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ): навч. посіб. / За заг. ред. Н. Світайло. – Суми: Вид-во РА «Хорошие люди», 2013. – С. 113–115.

Коніщева Н.Й. Ґендерні аспекти поліпшення умов праці та со-ціального статусу фахівців підприємств поштового зв’язку / Н.Й. Коніщева // Шляхи підвищення якості надавання поштових та адміністративних послуг у місті Слов’янську на основі розвитку партнерських взаємо-відносин Слов’янської міської ради, виконавчого комітету та Донбаського державного педагогічного університету з Донецькою дирекцією Україн-ського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»: зб. наук. статей до 75-річчя ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» / Наук. ред. д-р екон. наук, проф. Н.Й. Коніщева. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – С. 25–29.

Коніщева Н.Й. Шляхи підвищення якості надавання поштових та адміністративних послуг на основі розвитку партнерських взаємовідносин у регіоні: параграф 7.3 / Н.Й. Коніщева, В.М. Воропаєв // Підвищення рівня якості життя в регіонах на основі вдосконалення взаємодії органів влади та місцевого самоврядування з національним оператором поштового зв’язку: розділ 7 // Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств: колективна монографія / Під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 324–332.

Коніщева Н.Й. Інтеграція знань з економіки, менеджменту та психології як чинник зростання конкурентоспроможності поштових послуг / Н.Й. Коніщева // Шляхи підвищення якості надавання поштових та адмі-ністративних послуг у місті Слов’янську на основі розвитку партнерських взаємовідносин Слов’янської міської ради, виконавчого комітету та Донбаського державного педагогічного університету з Донецькою дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»: зб. наук. статей до 75-річчя ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» / Наук. ред. д-р екон. наук, проф. Н.Й. Коніщева. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – С. 7–13.

Коніщева Н.Й. Ґендерна освіта як інноваційний чинник забезпе-чення конкурентоспроможності України / Н.Й. Коніщева // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2012_1_23.pdf.

Коніщева Н.Й. Організація навчання впродовж життя з урахуванням ґендерних відмінностей / Н.Й. Коніщева // Сучасні проблеми та перспективи державного управління соціально-економічним розвитком: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Сер. Державне управління. – Т. XIII. – Вип. 235. – Ч. I. – Донецьк: Донецький держ. ун-т управління, 2012. – С. 59–79.

Коніщева Н.Й. Ґендерна компонента формування громадянського суспільства в Україні / Н.Й. Коніщева // Громадянське суспільство в Україні: перспективи та проблеми розвитку: монографія / За заг. ред. О.М. Руденко, С.В. Штурхецького. – Острог: Ін-т глобальних стратегій управління Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – С. 258–277.

Коніщева Н.Й. Інституційні механізми впровадження принципів ґендерної рівності в Україні в контексті європейських цінностей / Н.Й. Коніщева // Інституційні механізми розширення партнерських зв’язків України з країнами ЄС у соціогуманітарній сфері: зб. наук. праць / За заг. ред. І.Д. Пасічника, О.М. Руденко. – Острог: Ін-т глобальних стратегій управління, Нац. ун-т «Острозька академія», 2013. – С. 94–108.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.