Джерельна база дослідження ґенези змісту підручників з української літератури в гендерному аспекті: до проблеми класифікації

Леся Басюк

Анотація


У статті актуалізовано питання важливості ґрунтовного опрацювання джерельної бази, яка є фундаментом історико-педагогічного дослідження. Охарактеризовано різні підходи до класифікації історичних джерел. Подано власну класифікацію історико-педагогічних джерел, які відповідають специфіці дослідження ґенези змісту підручників з української літератури в гендерному аспекті.

Ключові слова: джерельна база, історико-педагогічні джерела, класифікація джерел, шкільний підручник, гендер.

Леся Басюк ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕЗИСА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ: К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ

В статье актуализирован вопрос важности глубокой проработки источниковой базы, которая является фундаментом историко-педагогического исследования. Дано характеристики различным подходам к классификации исторических источников. Предложена собственная классификация историко-педагогических источников, отвечающих специфике исследования генезиса содержания учебников по украинской литературе в гендерном аспекте.

Ключевые слова: источниковая база, историко-педагогические источники, классификация источников, школьный учебник, гендер.

 

Lesya Basyuk THE SOURCE BASE OF THE RESEARCH OF CONTENT GENESIS OF THE SCHOOL TEXTBOOK ON UKRAINIAN LITERATURE IN THE GENDER ASPECT: THE CLASSIFICATION PROBLEM

The article considers the issue of gender saturation of study materials, including textbooks. It analyzes pivotal change in gender trends in national education system. It makes an attempt to streamline existing practices in question and outline periodization of the main stages of the gender thoughts formation in the national educational paradigm. The need to incorporate gender components at the compilation of the textbook of modern Ukrainian literature was emphasized.

Key words: educational literature, educational process, gender, gender paradigm, pedagogical discourse.


Повний текст:

PDF

Посилання


Адаменко О. В. Методологія формування джерельної бази історико-педагогічного дослідження / О. В. Адаменко // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 10-13.

Боровик А. М. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917–1920 рр.). – Чернігів : КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2008. – 368 с.

Генсіцька-Антонюк Н. О. Джерельна база дослідження проблеми відображення гендерних особливостей особистості у підручниках з математичних дисциплін (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Н. О. Генсіцька-Антонюк // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 146-149.

Ковальський М.П. Актуальні проблеми джерелознавства історії України ХVІ-ХVІІ ст. / М.П.Ковальський // Український археографічний щорічник. – 1992. – Вип.1 – С. 258-266.

Петренко О. Б. До проблеми класифікації джерельної бази історико-педагогічного дослідження [Електронний ресурс] / О.Б. Петренко // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 536-542. / Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/peddysk_2013_15_108.pdf.

Раскин Д. И. Классификация историко-педагогических источников / Д. И. Раскин // Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики : сб. науч. тр. / [под ред. Э. Д. Днепрова и О. Е. Кошелевой]. – М., 1989. – С. 85–98.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Шпак В. П. Значення джерельної бази в методології історико-педагогічного дослідження / В. П. Шпак // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 768-771.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.