Жіноча освіта у спадщині М.І.Пирогова

Наталія Сівак

Анотація


У статті йдеться про інноваційні ідеї мислителя, лікаря та освітянина Миколи Івановича Пирогова про освіту жінки та її рівність із чоловіком. У публікації зазначено про недоцільність усунення жінок від участі в житті суспільства, які є серйозним соціальним резервом для процесу перетворень і реформ. Акцентується увага на запропонованому М. І. Пироговим абсолютно нетрадиційному та новому образі жінки. Порушується питання рівності жінок і чоловіків у пізнавальних здібностях, адже за умови якісної освіти і одні, і другі можуть на високому рівні засвоїти наукову, художню та суспільну культуру.

Ключові слова: Освіта, жінка, інноваційні ідеї, ідеал жінки, рівність статей, освічена мати, інтелектуальний потенціал.

Наталья Сивак ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАСЛЕДИИ Н. И. ПИРОГОВА

В статье говорится об инновационных идеях мыслителя, врача и педагога Николая Ивановича Пирогова, об образовании женщины и ее равенство с мужчиной. В публикации говорится о нецелесообразности устранения женщин от участия в жизни общества, которая является серьезным социальным резервом для процесса преобразований и реформ. Акцентируется внимание на предложенном Н. И. Пироговым абсолютно нетрадиционном и новом образе женщины. Поднимается вопрос равенства женщин и мужчин в познавательных способностях, ведь при качественном образовании и те, и другие могут на высоком уровне усвоить научную, художественную и общественную культуру.

Ключевые слова: Образование, женщина, инновационные идеи, идеал женщины, равенство полов, образованная мать, интеллектуальный потенциал.

Natalia Sivak WOMANISH EDUCATION AS THE HERITAGE OF M. I. PIROHOV

The innovative ideas of thinker, doctor and educator Mykola Ivanovych Pyrohov about the education of women and equality between a woman and a man are under the consideration in the article. In the article the inappropriateness of isolation of women, who are considered to bean important social reserve for transformations and reforms,from the participation in the life of society has been pointed. Completely different and new image of women suggested by M. I. Pyrohov has been emphasized.

Key words: education, woman, innovative ideas, ideal image of woman, gender equality, educated mother, intellectual potential.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коменский Я. А. Педагогическое наследие : [избр. произведения] / Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци ; сост. : В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1989. – 416 с. – (Б-ка учителя).

Левківський М. В. Історія педагогіки [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / М. В. Левківський. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 190 с.

Любар О. О. Історія української школи і педагогіки / О.О. Любар. – Київ : Знання, 2005. – 768 с.

Пирогов Н. И. Письма Н. И. Пирогова о любви, об обязанностях матери-воспитательницы и пр. // Русская школа / Н.И. Пирогов. – 1914. – №11. – С. 20–26.

Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения / Н. И. Пирогов ; сост. и ввод. ст. В. З. Смирнова. – М. : Акад. пед. наук РСФСР, 1953. – 752 с.

Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения / Н.И. Пирогов ; сост. А.Н. Алексюк, Г.Г. Савенок. – М. : Педагогика, 1985. – 496 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.