Історія розвитку жіночого виборчого права в Другій Речі Посполитій (1918 – 1939 рр.)

Олександр Топоренко

Анотація


Стаття присвячена розгляду основних аспектів розвитку виборчих прав жіноцтва в Другій Речі Посполитій (1918-1939 рр.). Зокрема, аналізуються характерні риси розвитку політичних прав полячок та напрямки посилення ролі жіноцтва в житті польського соціуму. Звертається увага на статистику представництва жіноцтва в Сеймі та Сенаті, їх участь у загально-політичних процесах та боротьбі за зрівняння в правах із чоловіками в цивільній та виборчій сферах. Особлива увага приділяється необхідності теоретичного осмислення і практичної демонстрації доцільності аналізу польського історичного досвіду і традицій жіночого виборчого права. Здійснено узагальнення, що стосуються впливу на польських жінок гендерної асиметрії, закодованої в інформаційному полі польського міжвоєнного соціуму.

Ключові слова: виборче право, гендер, Друга Річ Посполита, полячки, цивільні права, рівність.

Александр Топоренко ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ВО ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1918-1939 гг.)

Статья посвящена рассмотрению основных аспектов развития избирательных прав женщин во Второй Речи Посполитой (1918-1939 гг.)  В частности, в ней анализируются характерные черты развития политических прав полек и направления усиления роли женщин в жизни польского социума. Также в данной статье акцентируется внимание на участии женщин в общественно-политических процессах Второй Речи Посполитой, а именно на статистике их представительства в Сейме и в Сенате и на их борьбе за уравнение в правах с мужчинами в гражданской и избирательной сферах. Особое внимание автора направлено на необходимость теоретического осмысления и практической демонстрации целесообразности анализа польского исторического опыта и традиций женского избирательного права. Также в процессе исследовательской работы осуществлено обобщение, касающиеся влияния на польских женщин гендерной асимметрии, закодированной в информационном поле польского межвоенного социума.

Ключевые слова: избирательное право, гендер, Вторая Речь Посполитая, полячки, гражданские права, равенство.

 

Oleksandr Toporenko HISTORY OF WOMEN’S SUFFRAGE IN THE SECOND POLISH REPUBLIC (1918 - 1939)

This article discusses the main aspects of the voting rights of women in the Second Polish Republic (Second Commonwealth) in 1918 – 1939 years. In particular, the characteristics of the development of women's political rights and directions strengthening the role of women in polish society are under consideration.The emphasis is laid on the statistics of the representation of women in the Polish Sejm and the Polish Senate, their participation in the general political process and the fight for equal rights with men in the civil and electoral areas. The special attention is paid to the necessity of theoretical understanding and practical demonstration of the appropriateness of the analysis of Polish experience and traditions of women's suffrage. Some generalizations about the impact of gender asymmetry encoded in the information field of Polish interwar society on polish women have been made.

Key words:suffrage, gender, Second Commonwealth, polish women, civil rights, equality.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко В.Д. Історія держави і права України: [підручник.] / В.Д. Гончаренко. – К.: Атіка, 2013. – 704 с.

Марцеляк О. Гендерна політика у зарубіжній та вітчизняній виборчій практиці / О. Марцеляк // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 3 (13). – С. 91 –95.

Dekret z 28 listopada 1918 roku o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, [w:] Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego, red. T. Szymczak, Łódź 1999, s. 45.

Fuszara M., Kobiety w polityce, Warszawa 2007, s. 89-88.

Hass L., Aktywność wyborcza kobiet w pierwszym dziesięcioleciu Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i świat polityki, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996, s. 73.

Krukowski S., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, Warszawa 1990, s. 173.

Pietrzak M., Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 78.

Podkowski M., Udział kobiet w parlamentach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Pozycja prawna kobiet w dziejach, red. S. Rogowski, Wrocław 2010, s. 163.

Śliwa M., Udział kobiet w wyborach i ich działalność parlamentarna, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór studiów pod redakcją A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000.

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 227).

Ustawa z dnia 1 lipca 1921 roku w przedmiocie zmiany niektórych przepisów obowiązującego w byłym Królestwie Polskim prawa cywilnego dotyczącego praw kobiet, Dziennik Ustaw z 1921 roku, nr 64, poz. 397, s. 1073-1074.

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 44, 267).

Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 35, poz. 294).

Wapiński R., Kobiety i życie publiczne – przemiany pokoleniowe, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.