Гендерний вимір змісту підручників із математичних дисциплін для 5–9 класів

Наталія Генсіцька-Антонюк

Анотація


У статті визначена роль математики у формуванні позитивних якостей особистості, рис характеру, емоційно-вольової сфери школярів та ін. На основі здійсненого гендерного аналізу підручників з математичних дисциплін для 5-9 класів, а саме порівняльного аналізу частоти зображень обох статей, представлення їх у певних видах діяльності та у виконанні різних соціальних ролей, виділено три групи стереотипів: першу групу становлять стереотипи фемінності/маскулінності, другу – стереотипи стосовно соціальних ролей, і третю – стереотипи, пов’язані з відмінностями в змісті праці. Результати дослідження підтвердили домінування чоловічої статі як у частоті зображення, так і в представлені гендеру.

Ключові слова: гендерний аналіз, шкільний підручник, гендерні стереотипи.

Наталья Генсицкая-Антонюк ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

В статье определена роль математики в формировании положительных качеств личности, черт характера, эмоционально-волевой сферы школьников и др. На основе проведенного гендерного анализа учебников по математическим дисциплинам для 5-9 классов, а именно сравнительного анализа частоты изображений обоих полов, представление их в определенных видах деятельности и в выполнении различных социальных ролей, выделено три группы стереотипов: первую группу составляют стереотипы феминности / маскулинности, вторую - стереотипы относительно социальных ролей, и третью - стереотипы, связанные с различиями в содержании труда. Результаты исследования подтвердили доминирование мужского пола как в частоте изображения, так и в представлении гендера.

Ключевые слова: гендерный анализ, школьный учебник, гендерные стереотипы.

 

Natalia Hensitska-Antonyuk  THE GENDER DIMENSION OF THE CONTENT OF TEXTBOOKS ON MATH SUBJECTS FOR GRADES 5-9

The role of mathematics in the formation of positive qualities, character traits, emotional and volitional sphere of students and others has been defined in the article. According to the gender analysis of textbooks on math subjects for Grades 5-9, in particular, a comparative analysis of the frequency of the presence of illustrations of both sexes, the way they are represented performing different activities and  various social roles, three groups of stereotypes have been distinguished: the first group consists of the stereotypes of femininity / masculinity, the second group includes stereotypes with reference to social roles, and the third one implies the stereotypes associated with the differences in the content of work. The results of the study confirmed the dominance of males both in the frequency of illustrations and gender representation.

Key words: gender analysis, school textbook, gender stereotypes.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Апостолова Г. Програма з геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв і гімназій / Г. Апостолова // Математика в школі. – 2004. – № 7. – С.11-16.

Ильин Е. П. Пол и гендер / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2010. – 688 с.

Клецина И.С. Гендерная социализация : учебное пособие / И.С. Клецина. – СПб. : Издательство РГПУ, 1998.

Таранова Т.М. Педагогические условия полоролевой социализации подростков. Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.М.Таранова. – Челябинск, 2003. – 216 с.

Кравець В. П. Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та гендерні особливості : монографія / В. П. Кравець. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 476 с.

Математика. Проект Державного стандарту // Математика в школі. – 1998. – № 1. – С.6-20.

Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392 с.

Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–4 класи. – К. : Початкова школа, 2006. – 432 с.

Ярская-Смирнова Е. Неравенство или мультикультурализм? / Е. Ярская-Смирнова // Высшее образование в России. – 2001. – № 4. – С.102-117.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.