Програмне забезпечення розвитку дітей дошкільного віку крізь призму гендерного аналізу

Тетяна Побоча

Анотація


У статті представлено результати гендерного аналізу декількох чинних Програм розвитку дітей дошкільного віку, що дозволяє встановити наявність стійкої тенденції гендерно стереотипізованого виховання у визначеній галузі. Виявлено, що в Програмах значну увагу приділено статево-рольовому вихованню дівчат та хлопців дошкільного віку, що повністю суперечить гендерному підходу. Встановлено, що пропоновані концептуальні підходи відтворюють «традиційні гендерні взаємини», а отже, не відповідають новим соціокультурним умовам, що може сприяти виникненню особистісних (у внутрішньому та зовнішньому вимірі) конфліктів у подальшому розвитку дитини.

Ключові слова: програма розвитку, дошкільний вік, дитина, гендерні стереотипи, статево-рольовий підхід, статеве виховання, статева ідентифікація.

Татьяна Побочая ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА

В статье предоставлены результаты гендерного анализа нескольких действующих Программ развития детей дошкольного возраста, что позволяет установить наличие стойкой тенденции гендерно стереотипизированного воспитания в указанной отрасли. Доказано, что в Программах значительное внимание уделено поло-ролевому воспитанию девочек и мальчиков дошкольного возраста, что противоречит гендерному подходу. Установлено, что предлагаемые концептуальные подходы воспроизводят «традиционные гендерные взимоотношения», а следовательно не отвечают новым социокультурным условиям, что может способствовать возникновению личностных (во внутреннем и внешнем измерении) конфликтов в дальнейшем развитии ребёнка.

Ключевые слова: программа развития, дошкольный возраст, ребёнок, гендерные стереотипы, поло-ролевой подход, половое воспитание половая идентификация.

 

Tetiana Pobocha THE SUPPLIED PROGRAMS OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE GENDER ANALYSIS

The article presents the results of gender analysis of several existing Programs of preschoolers` development that permit to establish the existence of stable trend of gender stereotyped education in the specified field. It is found that in the Programs the considerable attention is focused on the sex-role education of boys and girls of preschool age that contradicts completely to the gender approach. It is established that the proposed conceptual approaches reflect the "traditional gender relationships" and therefore do not meet the new social and cultural conditions and that may contribute to appearance of personality (in the internal and external dimension) conflicts in the future child`s development.

Keywords: development program, preschool age, child, gender stereotypes, sex-role approach, sex education, sex identification.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Калуська Л.В. Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» / Л.В.Калуська . – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 144 с.

Калуська Л.В. Навчально-методичний посібник «Соняшник» до комплексної програми розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» / Л.В.Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 200 с.

Кузнецова О. А. Статеве виховання як педагогічна проблема / О.А.Кузнецова // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського : збірник наукових праць. – Одеса, 2002. – Вип. 4-8. – С. 66-73.

Світ дитинства: комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів / упорядн. : О.М. Байєр, Л.В. Батліна, А.М. Богуш та ін.; наук. керівник акад. А.М. Богуш; за заг. Ред. Л.В.Батліної. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 200 с.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко та ін. – Тернопіль, 2014. – 264 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.