Використання інтернет-майданчиків у гендерному вихованні студентської молоді

Світлана Тафінцева

Анотація


У статті здійснено аналіз сутності гендерного виховання студентської молоді та виявлені його особливості. Визначено, що гендерне виховання в сучасних умовах спрямоване на усвідомлення молоддю цінності суспільства з рівними можливостями для самореалізації та розвитку потенціалу як чоловіків, так і жінок. Висвітлено теоретичні аспекти використання інтернет-майданчиків у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. Обґрунтовано необхідність їх упровадження з метою забезпечення якості гендерного виховання студентів. Проаналізовано можливості реалізації означеного процесу: гендерно орієнтованих масових відкритих онлайн-курсів на платформах «Prometheus», Academic Earth, EDX, TED; віртуальної екскурсії до Gender Museum; віртуальних спільнот у соціальних мережах (Повага. Кампанія проти сексизму в українських ЗМІ та політиці, Гендерна обсерваторія, «Жінки – це 50% успіху України», Коаліція з протидії дискримінації в Україні та ін.); використання фотохостингів (Unsplash, Pixabay, Lifeofpix, Pinterest, Furiouscamera); онлайн-бібліотек тощо.

Використання інтернет-майданчиків у даних напрямах вчить студентів фахово аналізувати події та суспільні явища з гендерної точки зору, уникати дискримінацій, краще розуміти свої права і способи їх захисту.

Ключові слова: гендерне виховання, гендерне виховання студентської молоді, інтернет-майданчик.

Светлана Тафинцева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК В ГЕНДЕРНОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье проведен анализ сути гендерного воспитания студенческой молодежи и выявлены его особенности. Определено, что гендерное воспитание в современных условиях направлено на осознание молодежью ценности общества с равными возможностями для самореализации и развития потенциала как мужчин, так и женщин. Освещены теоретические аспекты использования интернет-площадок в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведениях. Использование интернет-площадок в данных направлениях учит студентов профессионально анализировать события и общественные явления с гендерной точки зрения, избегать дискриминации, лучше понимать свои права и способы их защиты.

Ключевые слова:гендерное воспитание, гендерное воспитание студенческой молодежи, интернет-площадка.

 

Tafintseva Svitlana THE USE  OF INTERNET-PLATFORMS IN THE PROCESS OF GENDER EDUCATION OF STUDENTS

In the article the analysis of essence of gender education of student youth has carried out and found out its features. The gender education in modern term sis directed on the awareness of value of society youth with equal possible it is for self-realization and development of potential of both men and women has defined. The theoretical aspect soft the use of internet-ground sin to educational-educative process of higher educational establishments were reflected. Then ecessity of the irintroduction with the purpose of providing of quality of gender education ot students has been grounded. The using of internet-ground sin the sedirections teaches students professionally to analyze event sand public phenomen a from the gender poin to view, to avoid is crimination, to understand better the right sand methods of their defense.

Keywords:gender education, gender education of student outh, internet-ground.


Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Каменская Е. Н. Педагогическая теория гендерного подхода: основне задачи и методологическая основа / Е. Н. Каменская // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Методологические проблемы педагогики. – 2007. – № 4. – С. 38–41.

Вихор С. Виховання школярів різної статі та гендерний підхід у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / С. Вихор // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2005. – № 1 (45). – С. 6–9.

Гендерна освіта і виховання студентської молоді в процесі соціалізації : теорія та практика : монографія / С. Я. Харченко, С. М. Гришак, Н. С. Шабаєва. – Луганськ : Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 258 с.

http://prometheus.org.ua/

http://academicearth.org/

https://www.edx.org/

https://www.ted.com/

http://www.twirpx.com/

http://www.europeana.eu/portal/en

http://gendermuseum.com/museum.html

https://www.facebook.com/

https://www.pinterest.com/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.