Формування ґендерної культури майбутніх учителів на заняттях зі спецкурсу «ґендерна педагогіка»

Світлана Щербина

Анотація


 

 У статті зазначено, що гендерна культура – це соціально обумовлений рівень розвитку особистості, що визначає соціальну поведінку чоловіків і жінок та взаємини між ними. Гендерна культура майбутнього вчителя – комплексне поняття, що включає формування особистості через гендерну інформованість, сформовані особистісні якості (егалітарна свідомість, гендерна чутливість) та уміння й здатність до протидії будь-яким проявам гендерної дискримінації.

Автором виділені та розкриті критерії та структурні компоненти гендерної культури майбутнього вчителя: когнітивний, емоційно-оцінний (ціннісно-смисловий) та практичний (поведінковий). У статті зазначено, що формування гендерної культури майбутніх учителів буде протікати успішно за умови вдосконалення загально педагогічної, фахової, методичної підготовки майбутніх учителів відповідно до потреб гендерного навчання і гендерного виховання. Це може відбуватися шляхом внесення у діючі навчальні дисципліни інформації щодо основ гендерного навчання і гендерного виховання, розробки та впровадження нових спецкурсів, зокрема спецкурсу «Гендерна педагогіка». Зміст спецкурсу «Гендерна педагогіка» передбачає ознайомлення майбутніх учителів з теорію, методикою та технологією реалізації гендерного підходу в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: гендерна освіта, гендерне виховання, гендерна культура, гендерні стереотипи, гендерна ідентичність, андрогенна особистість.

Светлана Щербина ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СПЕЦКУРСУ «ГЕНДЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА»

В статье указано, что гендерная культура – это социально обусловленный уровень развития личности, который определяет социальное поведение мужчин и женщин и взаимоотношения между ними. Гендерная культура будущего учителя – комплексное понятие, которое включает формирование личности через гендерную информированость, сформированные личностные качества (эгалитарное сознание, гендерная чувствительность), а также умение и способность к противодействию любым проявлениям гендерной дискриминации.

Автором выделены и раскрыты критерии и структурные компоненты гендерной культуры будущего учителя: когнитивный, эмоционально-оценочный (ценностно-смысловой) и практический (поведенческий). В статье отмечено, что формирование гендерной культуры будущих учителей будет протекать успешно при условии совершенствования общепедагогической, профессиональной, методической подготовки будущих учителей в соответствии с потребностями гендерного обучения и гендерного воспитания. Это может происходить путем введения в действующие учебные дисциплины информации относительно основ гендерного обучения и гендерного воспитания, разработки и внедрения новых спецкурсов, в частности спецкурса «Гендерная педагогика». Содержание спецкурса «Гендерная педагогика» предусматривает ознакомление будущих учителей с теорией, методикой и технологиями реализации гендерного подхода в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений

Ключевые слова: гендерное образование, гендерное воспитание, гендерная культура, гендерные стереотипы, гендерная идентичность, андрогенная личность.

 

Svitlana Shcherbina FORMATION OF GENDER CULTURE AMONG FUTURE TEACHERS IN LECTURES OF SPECIAL COURSE OF «GENDER PEDAGOGY» 

The article specifies gender culture as socially induced level of personality development that determines social behavior of men and women and relations among them.  The gender culture of future teacher is a multidimensional concept that includes personality formation through gender awareness, shaped personal qualities (egalitarian conscious, gender sensitivity) and ability to resist any case of gender discrimination.

The author highlights and reveals the criteria and structural components of gender culture for future teachers: cognitive, emotionally-evaluative (axiological) and practical (behavioral). The article asserts that the process of culture formation among future teachers is successful upon the condition of improving the general pedagogical, phase and instructional technology of soon-to-be teachers to meet the requirements of gender education and gender upbringing. This can be achieved through introduction of information into existing educational subjects concerning principles of gender education and gender upbringing, development and implantation of new special courses as «Gender Pedagogy» in particular. The content of special course «Gender Pedagogy» provides for familiarization of future teachers with theory, procedure and techniques to implement gender approach in educational-bringing-up process in general educational institutions.

Key words: gendereducation, gender upbringing, genderculture, genderstereotypes, genderidentity, androgenicpersonality.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Васильченко О. І. Формування гендерної культури студентів університету як предмет і об’єкт дослідження / О.І. Васильченко // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – №1. – С. 48-52. – (Серія «Педагогічні науки»).

Ґендерна педагогіка: Хрестоматія : Навчальний посібник для студентів вузів / [ред. В. Гайденко]. – Суми : Університетська книга, 2006. – 313 с.

Говорун Т. Засвоєння ґендерних ролей дітьми в контексті зарубіжних психологічних шкіл / Т. Говорун, О. Кікінежді // Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн : монографія. / [за редакцією члена-кореспондента АПН України, проф. В. Кравця]. – Тернопіль : ТзОВ «Видавництво Астон», 2009. – С.5-19.

Говорун Т. Ґендерна ідеологія у навчально-виховному процесі / Т. Говорун, О. Кікінежді // Освіта і управління, 2003. – № 6. – С. 56-58.

Гульбин Г.К. Философия гендерологии и гендерная культура / Г.К. Гульбин // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3. – С. 451-458.

Дороніна Т.О. Теоретико-методологічні засади гендерної освіти та виховання учнівської молоді: монографія / Т.О.Дороніна. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – 331 с.

Кравець В. П. Ґендерна педагогіка : [навчальний посібник] / В. П. Кравець. – Тернопіль: Джура, 2003. – 416 с.

Мельник С. В. Інтеграція основ ґендерної освіти в навчально-виховну роботу гімназії // С. В. Мельник, Я. В. Білоус, Т. C. Мацкевич // Світ виховання : часопис для вчителів, батьків, дітей. – 2007. – № 4. – С. 15–20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.