Управління центрами гендерної освіти при ВНЗ: проблеми та перспективи

Вікторія Безмертна

Анотація


У статті розкрита суть проблем та перспектив розвитку управління центрами гендерної освіти при ВНЗ, оскільки становлення та функціонування таких центрів значною мірою залежить від ефективності процесу управління ними. Про те, активістки та активісти зустрічаються з рядом перешкод у ході управління гендерними осередками, що впливає на їхню діяльність та перспективи розвитку. Нами представлено результати констатувального експерименту як підсумок проведеного анкетування респондентів з числа директорок та директорів центрів гендерної освіти при ВНЗ Закарпатського, Житомирського, Криворізького, Сумського, Черкаського, Харківського регіонів з метою науково-теоретичного обґрунтування управлінського аспекту проблем та перспектив діяльності гендерних осередків на базі вищої школи.

Ключові слова: гендер, центр гендерної освіти, вищий навчальний заклад, управлінська діяльність, освіта.

Виктория Бессмертная УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАМИ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ВУЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье раскрыто сущность проблем и перспектив развития управления центрами гендерного образования при ВУЗ, поскольку создание и функционирование таких центров по большому счёту зависит от эффективности процессу управления ими. Однако, активисты и активистки сталкиваются с рядом препятствий во время управления гендерными центрами, это влияет на их деятельность и перспективы развития. Нами представлено результаты констатирующего эксперимента как подведение итогов проведённого анкетирования респондентов с числа директорок и директоров центров гендерного образования при ВУЗ Закарпатского, Житомирского, Криворожского, Сумского, Черкасского, Харьковского регионов, с целью научно-теоретического описания управленческого аспекта проблем и перспектив деятельности гендерных центров на базе вышей школы.

Ключевые слова: гендер, центр гендерного образования, выше учебное заведение, управленческая деятельность, образование.

 

Victoria Bezsmertna THE MANAGEMENT OF THE GENDER EDUCATION CENTERS IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THEIR PROBLEMS AND PERSPECTIVES

The article describes the essence of the problems and perspectives of the management of the gender education centers in the higher education institutions as the establishment and functioning of such centers are largely dependent on the effectiveness of the management. Although activists, both women and men, face with a number of obstacles in the course of managing gender centers that affect their activity and perspectives. The results of the ascertaining experiment are presented as an outcome of the conducted questionnaire of respondents among both sex headmasters of the Gender Education Centers in the higher education institutions from Transcarpathian, Zhytomyr, KryvyiRih, Sumy, Cherkasy, Kharkiv regions forthe purpose of scientificand theoretical justification of the administrative aspect of the issues and perspectives of functioning of gender centers in the universities.

Key words: gender, the gender education center, the higher educational institutions, management, education.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Всеукраїнська мережа центрів гендерної освіти ВНЗ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gendercenter.net.ua/

Економічний дискусійний клуб. Аналітика : Гендерна рівність в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/genderna-rivnist-v-ukrayini

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту» (№839 від 10.09. 2009 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/4849


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.