Діяльність осередків гендерної освіти ВНЗ як умова імплементації гендерного компонента в освіту: досвід роботи ЦГО ХГПА

Ольга Рассказова, Оксана Онипченко, Юлія Чернецька

Анотація


У статті розглянуто досвід роботи осередку гендерної освіти вищого навчального закладу; розкриваються нормативно-правовий аспект, особливості та зміст діяльності Центру гендерної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії в напрямі впровадження гендерних підходів у систему вищої освіти, репрезентовано цікаві форми гендерної освіти студентів, накопичені за час роботи осередку.

Ключові слова: гендерна освіта, вищий навчальний заклад, центр гендерної освіти, формум-театр, гендерний аудит ВНЗ

Ольга Рассказова, Юлия Чернецкая, Оксана Онипченко ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗ КАК УСЛОВИЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ГЕНДЕРНОГО КОМПОНЕНТА В ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ РАБОТЫ ЦГО ХГПА

В статье представлен опыт работы центра гендерного образования высшего учебного заведения; раскрываются нормативно-правовой аспект, особенности и содаржание деятельности Центра гендерного образования Харьковской гуманитарно-педагогической академии по внедрению гендерных подходов в систему высшего образования, представлено интересные формы гендерного образования студентов, накопленные во время работы центра.

 Ключевые слова: генлерное образование, высшее учебное заведение, центр гендерного образования, форум-театр, гендерный аудит ВУЗ.

 

OlhaRasskazova, YuliyaChernetska, Oksana Onipchenko Activities of centers of education of institutions of higher education accounted for the condition of the implementation of gender component in the process of education: activity experience of the center of gender education of Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy

The activity experience of the center of gender education of the institution of higher education has been considered, regulatory approach, peculiarities and content of the performance of the center of education of Kharkiv Humanitarian Pedagogical academy toward the implementation of gender approaches into the system of higher education have been disclosed, interesting forms of students’ gender education obtained through the years of the center operation have been represented.

Key words: gender education, institution of higher education, center of gender education, forum-theatre, gender audit of the institute of higher education.


.

Повний текст:

PDF

Посилання


Котова-Олійник С. В. Упровадження гендерного компоненту в систему післядипломної педагогічної освіти : регіональні аспекти [Електронний ресурс] / С.В. Котова-Олійник. – Режим доступу : http://zippo.net.ua/index.phppage _id=631.

Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року : постанова від 27 грудня 2006 р. №1834 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1834-2006-%D0%BF.

Цокур О. Розвиток ґендерного підходу в освіті [Електронний ресурс] / О. Цокур, І. Іванова // Освіта.ua. – К., 2009. –– Режим доступу : http://www.osvita.ua/school/upbring/1693.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.