Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць містить результати наукових досліджень і методичних розробок з актуальних проблем вищої та середньої школи. Матеріали, подані в збірнику, можуть викликати інтерес у широкого кола наукових працівників.

 

Політика розділів

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 5. ІНТЕГРАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Збірник

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСТВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 4. ІНТЕГРАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі статті, які надійшли до редакційної колегії, проходять процедуру рецензування. Ця процедура зорієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає її  всебічний аналіз.  До друку приймаються лише ті статті, що являють цінність з наукової позиції та сприяють розв'язанню актуальних педагогічних проблем.

Задля підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які надають свої висновки у письмовому вигляді. Відповідно до редакційної політики журналу процедура рецензування є анонімною.

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, рецензентів, читачів, редакційної колегії. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну та наукову новизну. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності.

Політикою журналу "Педагогіка вищої та середньої школи" до головних етичних норм, якими повинні керуватися суб’єкти процесу рецензування, віднесено такі:

  • метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення рівня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам;
  • для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність рецензенту забороняється будь-яке використання отриманих аргументів та висновків автора без дозволу останнього;
  • пріоритетною нормою є конфіденційність рецензованої статті, з огляду на яку рецензенту забороняється розкривати інформацію зі статті чи обговорювати ще не оприлюднені висновки та рекомендації автора з іншими колегами (винятком є випадок, коли рецензент потребує спеціальної консультації);
  • у разі виникнення в рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторської статті;
  • оскільки рецензент має відзначати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що працюють у галузі рецензованої статті, зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента ідентифікуються як упереджені;
  • підтримка постійної періодичності видання збірника наукових праць  "Педагогіка вищої та середньої школи" вимагає від рецензента високої дисципліни, яка розкривається через своєчасність надання рецензії на статтю та у поважному ставленні до авторів статті.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Автор подає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу "Педагогіка вищої та середньої школи "і правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори. Усі рукописи, які надходять до редакційної колегії, спрямовуються за профілем дослідження одному, а за необхідності – двом рецензентам.

За рішенням Головного редактора журналу окремі статті видатних учених, а також спеціально запрошені автори можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.

Рецензувати статті можуть як члени редакційної колегії збірника наукових праць "Педагогіка вищої та середньої школи", так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком (доктори наук, професори).

Після отримання статті на розгляд (протягом 7 діб) рецензент оцінює змогу рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку досліджень автора.

Рецензент упродовж 14 діб робить висновок про можливість друкування статті. Терміни рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами "сліпого рецензування", коли ні автор, ні рецензент не знають одне одного.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження у підготовці оновленого варіанту статті.  Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

Відповідальність за достовірність наведених фактів, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій, науково-практичний рівень статті несе автор.

Рецензент заповнює типову форму рецензування, яка містить підсумкові рекомендації.

Форма рецензування статті

Питання для рецензентів

Так/ ні

Примітки

Чи відповідає тема статті науковому профілю журналу?

 

 

Чи є тема науково актуальною і практично значущою?

 

 

Назва статті відображає зміст і мету цієї статті

 

 

Зміст статті викладається за планом: актуальність; аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання досліджуваної автором проблеми; виокремлення нерозв’язаних раніше питань загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети; виклад основного матеріалу з відповідним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку

 

 

Стаття, подана до друку, є змістовною, інформативною та чітко структурованою

 

 

Наукова аргументація логічна і переконлива?

 

 

Чи методологічно правильно представлені результати дослідження? За необхідності подайте Ваші пропозиції.

 

 

Чи повно і правильно у висновках проілюстровано результати дослідження?

 

 

Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?

 

 

Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність покликань і літературних джерел?

 

 

Рекомендації для редактора (виділити):

- прийняти подання;

- необхідні виправлення;

- необхідно додаткове рецензування;

- рекомендувати до іншого видання або іншого розділу;

- відхилити подання;

- див. коментарі.

 

 

 

Зауваження та рекомендації рецензента

 

 

 

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

 

 

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...