«LIFELONG LEARNING»  НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ – НЕОБХІДНА ВИМОГА ЧАСУ


Анотація


Бурлаєнко Т. І. «Lifelong learning» – навчання протягом життя – необхідна вимога часу.

У статті розглядаються проблеми пошуку шляхів формування компетенції майбутніх фахівців як складника ключових компетентностей на сучасному етапі розвитку України. Нині система освіти покликана дати системні знання про професійну сферу діяльності, її специфіку, має формувати особистісні якості спеціаліста, враховуючи швидкоплинність світу. Сучасний фахівець повинен володіти міцними та глибокими знаннями, професійним мисленням, мати власну професійно-особистісну позицію, певний набір компетенцій, які є ознакою сучасної професійної освіти.

Ключові слова: фахівець, освіта, компетентність, розвиток, якість, компетенція.

 

Бурлаенко Т. И. «Lifelong learning» – обучение на протяжении всей жизни – необходимое требование современности.

В статье рассматриваются проблемы поиска путей формирования компетенции будущих специалистов как составляющей ключевых компетентностей на современном этапе развития Украины. Сегодня система образования призвана дать системные знания о профессиональной сфере деятельности, ее специфике, должна формировать личностные качества специалиста, учитывая скоротечность мира. Современный специалист должен владеть прочными и глубокими знаниями, профессиональным мышлением, иметь собственную профессионально-личностную позицию, определенный набор компетенций, которые являются признаком современного профессионального образования.

Ключевые слова: специалист, образование, компетентность, развитие, качество, компетенция.

 

Burlayenko T. I. «LIFELONG LEARNING» –lifelong learning - necessity demands.

The article deals with the problem of finding ways of forming competence of future specialists as part of key competencies in the current development of Ukraine. Currently, the education system is designed to give knowledge about the professional scope, its peculiarity, to form a specialist personal traits, determined by the brevity of the world. Modern person must have strong and deep knowledge, professional thinking, have his own professional and personal position, a set of competencies that are the basis of modern vocational education.

Key words: expert, education, competence development, quality, competencies.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.