ACCORDION TRAINING IN MUSIC SCHOOLS IN SERB ACADEMICALLY POPULAR TYPE


Анотація


Устименко-Косоріч О. А. Професійна підготовка баяністів-акордеоністів в сербських музичних школах академічно-народного типу. У статті проаналізовано професійна підготовка баяністів-акордеоністів сербської школи академічно-народного типу за двома освітніми напрямами професіонал/аматор, які презентують прогресивну освітню систему, що реалізовує двоєдину біфункціональну програму – виховання компетентного фахівця суспільно-національного призначення (аматора) та потенційного виконавця «Високого мистецтва» засобами «узагальнення через жанр».

Ключові слова: професіонал, аматор, музична школа, баян-акордеон, підготовка, нація, суспільство, виконавство.

 

Устименко-Косорич Е. А. Профессиональная подготовка баянистов-аккордеонистов в сербских музыкальных школах академически-народного типа.

В статье анализируется профессиональная подготовка баянистов-аккордеонистов сербской школы академически-народного типа по двум образовательным направлениям – профессионал / любитель, которые представляют прогрессивную образовательную систему, реализующая двуединую бифункциональных программу – воспитание компетентного специалиста общественно-национального назначения (любителя) и потенциального исполнителя «Высокого искусства» средствами «обобщение через жанр».

Ключевые слова: профессионал, любитель, музыкальная школа, баян-аккордеон, подготовка, нация, общество, исполнительство.

 

Ustymenko-Kosorich O. А. Accordion training in music schools in Serb academically popular type.

The article analyzes the training of accordion Serbian school of academically popular type of two educational areas – professional / amateur, which represent progressive educational system that implements a dual bi-functional program – education of a competent specialist of national public purpose (amateur) and a potential artist of «high art» «means a compilation of genre».

Key words: professional, amateur, music school, accordion, training, nation, society, performing.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.