ЄВРОПЕЙСЬКІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ ЯК ОРІЄНТИР ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


Анотація


Гаманюк В. А. Європейські освітні стандарти як орієнтир іншомовної освіти в Україні.

У статті досліджується проблема впровадження європейських освітніх стандартів у галузі іншомовного навчання в системі вищої немовної освіти в Україні. Аналізуються рамкові програми з англійської та німецької мов для професійного спілкування з огляду на соціокультурний компонент та орієнтацію на автономне навчання.

Ключові слова: рамкова програма, соціокультурна компетенція, іншомовна комунікативна компетенція, автономне навчання.

 

Гаманюк В. А. Европейские стандарты образования как ориентир иноязычного образования в Украине.

В статье исследуются вопросы имплементации европейских стандартов в сфере иноязычного образования в системе высшего неязыкового образования в Украине. Анализируются рамочные программы по английскому и немецкому языку для профессионального общения с точки зрения включения социокультурного компонента и ориентации на автономное обучение.

Ключевые слова: рамочная программа, социокультурна компетенция, иноязычная коммуникативная компетенция, автономное обучение.

 

Hamanyuk V. A. European Educational Standards as a Reference Point of Foreign Language Education in Ukraine.

The article deals with the question of implementation of European educational standards to the Ukrainian system of foreign language high education. The frame programs for English and German for professional communication (integration of multicultural components and autonomic learning aspects) are analyzed.

Key words: frame program, multicultural competence, foreign language communicative competence, autonomic learning.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.