ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ : ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Валентина Миколаївна Вакуленко

Анотація


Вакуленко В. М. Інтеграція освіти і науки: історичний аспект.

У статті розглянуто історичні передумови інтеграції освіти і науки. Виявлено теоретичне підґрунтя інтеграції та теоретично осмислено феномен інтеграції освіти і науки. Визначено її сутність, інтерпретовано інтеграцію як цілісність процесуальних і результатних складників. В історії освіти розглядається специфіка інтеграції вітчизняної освіти і науки, яка багато в чому відрізняється від європейської освітньо-наукової традиції. Так, вітчизняні процеси інтеграції освіти і науки перебувають у тісному взаємозв’язку з історичними традиціями, які задають спрямованість і власне саму специфічність розвитку освіти і науки в Україні. Особливість вітчизняної наукової традиції складає її фундаментальна діалектична позиція на основі теорії пізнання як теорії відображення на відміну від західної метафізичної позиції на основі теорії пізнання як теорії репрезентації.

Ключові слова: інтеграція, наука, освіта, освітньо-наукова інтеграція, інтеграційні процеси, ознаки інтеграції.

 

Вакуленко В. М. Интеграция образования и науки: исторический аспект.

В статье рассматриваются исторические предпосылки интеграции образования и науки. Определяются теоретические основы интеграции и теоретически осмысливается феномен интеграции образования и науки. Определяется ее сущность, интерпретируется интеграция как единство процессуальных и результатных составляющих. В истории образования рассматривается специфика интеграции отечественного образования и науки, которая во многом отличается от европейской образовательно-научной традиции. Так, отечественные процессы интеграции образования и науки тесно связаны с историческими традициями, которые определяют направление и собственно саму специфику развития образования и науки в Украине. Особенность отечественной научной традиции состоит в ее фундаментальной диалектической позиции на основе теории познания как теории отражения в отличие от западной метафизической позиции на основе теории познания как теории репрезентации.

Ключевые слова: интеграция образования и науки, образование, образовательно-научна интеграция, интеграционные процессы, признаки интеграции.

 

Vakulenko V. N. Integration of Education and Science: Historical Aspect.

Historical pre-conditions of integration of education and science are considered in the article and analysed. Theoretical pre-conditions of integration have been defined and phenomenon of integration of education and science has been understood. Визначенно The essence of integration has been determined, and integration has been examined as an integrity of processual and result constituents.

The specific of integration of national education and science that in a great deal differs from European educational and scientific tradition is examined in the history of education. The national processes of integration of education and science closely link with historical traditions, and therefore they determine direction and specificity of the development of education and science in Ukraine. The feature of national scientific tradition is in its fundamental dialectical position on the basis of the theory of cognition as a theory of reflection unlike western metaphysical position on the basis of the theory of cognition as a theory of representation.

With main essential features of education and research follows a number of other integration: dialogic, latency, multidimensionality, adaptability, manageability.

The main role of science in education is to be a stimulus, the driving force behind the operation and development of education, and the basic role of education in the science presented in the preservation and transmission of all established science in shaping the experience of traditional knowledge.

Key words: integration, science, education, educationally-scientific integration.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.