ІІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

І. В. Онищенко

Анотація


Онищенко І. В. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище сучасного вищого навчального закладу як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців.

У статті на основі системно-структурного аналізу розглянуто теоретико-методологічні проблеми формування інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища сучасного ВНЗ, особливості його впливу на систему освіти та підвищення якості підготовки фахівців.

Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище, інформаційно-комунікаційні технології.

Онищенко И. В. Информационно-коммуникационная педагогическая среда современного вуза как средство формирования профессионализма будущих специалистов.

В статье на основе системно-структурного анализа рассмотрены теоретико-методологические проблемы формирования информационно-коммуникационной педагогической среды современного вуза, особенности его влияния на систему образования и повышения качества подготовки специалистов.

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, информационно-коммуникационная педагогическая среда, информационно-коммуникационные технологии.

Onishchenko I.V. Information and communication pedagogical environment of modern higher educational institution as means of forming future specialists’ professionalism.

Basing on systematic structural analysis, the article deals with the theoretical and the methodological problems of forming information and communication pedagogical environment of modern higher educational institution, features of its influence on the education system and on improving the quality of specialists’ training.

Key words: information and educational environment, information and communications pedagogical environment, information and communication technologies.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.