ІГРОВЕ ЕМОЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Л. В. Кужільна

Анотація


Кужільна Л. В. Ігрове емоційно-діяльнісне навчання як педагогічна технологія.

У статті здійснено аналіз теоретичних основ методики М. Зайцева як педагогічної тенології, що задіює безліч сенсорних каналів, передбачає подання інформації блоками, підкреслює значимість опорних сигналів. Доведено, що розробки М. Зайцева дозволяють організувати розвивальний простір для дітей дошкільного і шкільного віку, надають педагогам змогу творчо підходити до готових програм, змісту освіти, способам його подання(методам і прийомам); вносити в роботу елементи дослідницької діяльності, кардинально скорочувати час оволодіння навиками читання і грамотного письма.

Ключові слова: складова теорії навчання, побуквене читання, розвиваючий простір, кубики.

Кужильна Л. В. Игровое эмоционально-деятельностное обучение как педагогическая технология.

В статье осуществлен анализ теоретических основ методики Н. Зайцева как педагогической технологии, которая задействует множество сенсорных каналов, предусматривает значимость опорных сигналов. Разработки Н. Зайцева позволяют организовать развивающее пространство для детей дошкольного и школьного возраста, дают педагогам возможность творчески подходить к готовым программам, содержанию образования, способам его подачи (методам и приемам); вносить в работу элементы исследовательской деятельности, кардинально сократить время овладения навыками чтения и грамотного письма.

Ключевые слова: составляющая теории обучения, побуквенное чтение, развивающее пространство, кубики.

Kuzhilna L. V.  Game emotional activity training as educational technology.

This article analyses theoretical bases of methodology of teaching as Zaytseva technology that enables multiple sensory channels, provides a flow of information blocks, emphasizes the importance of strong signals. The development of m. Zaitseva to organize a fast-paced space for children of pre-school and school age to give teachers the opportunity to creatively approach the finished programs, educational content, methods of its application (techniques and tricks); make the work items in the research activity, drastically reduce time to mastering the skills of reading and writing professional.

Key words: theory of learning on the part of the letter read, fast-paced space, cubes.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.