«УКРАЇНА-СВОЯ-ЧУЖА»: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР КАЗОК ЛЕОНІДА ПОЛТАВИ ТА ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Марина Володимирівна Варданян

Анотація


У статті розглядаються жанрові особливості казок Василя Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон», «Подорож у країну Навпаки» та Леоніда Полтави «Казка про Чародія-лиходія, Івасика-козачка і Чорне море». Алегоричні казки аналізуються крізь призму концепту Україна-своя-чужа. Проблема ідентичності висвітлюється на кількох рівнях – екзистенційному, аксіологічному та поетикальному. На екзистенціальному рівні означено проблему чужості в життєтворчості митців – дисидента та експатріанта. На аксіологічному рівні визначено систему цінностей у поетичному світі обох письменників з її концептами – Україна, рідна земля, рідний народ, мова.   

Ключові слова: казка, діаспорна література для дітей та юнацтва, свій-чужий-інший.    

В статье рассматриваются жанровые особенности сказок Василия Симоненко «Царь Плакса и Лоскотон», «Путешествие в страну Наоборот» и Леонида Полтавы «Сказка о Чародее-злодее, Ивасика-казачка и Черное море». Аллегорические сказки анализируются через призму концепта Украина-своя-чужая. Проблема идентичности освещается на нескольких уровнях экзистенциальном, аксиологическом и поетикальном. На экзистенциальном уровне обозначено проблему чуждости в жизнетворчестве художников диссидента и экспатрианта. На аксиологическом уровне определена система ценностей в поэтическом мире обоих писателей с ее концептами Украина, родная земля, родной народ, язык.

Ключевые слова: сказка, диаспоры литература для детей и юношества, свой-чужой-другой.

This article analyzes genre features of fairy tales by Vasyl Symonenko «King Plaksiy and Loskoton», «Journey to Vice Versa country» and Leonid Poltava «The tale of the Villain Sorcerer, Ivasyk Cossack and the Black Sea». Allegorical tales are investigated through the prism of the «native and alien Ukraine» concept. Identity problem is covered on the following levels, such as existential, axiological and poetic one. The existential level defines the problem of alienation in the life writing of above mentioned writers (dissident and expatriate). The axiological level sets the value system in the poetic world of both writers including the concepts of Ukraine, native land, native people, language.

Keywords: fairy tale, diaspora literature for children and youth, native-allien-another.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.