ІЄРАРХІЯ ЦІННОСТЕЙ У РОМАНІ ЕСПІДО ФРЕЙРЕ «ЗАМОРОЖЕНІ ПЕРСИКИ» ЯК ВІДБИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

Анна Олегівна Кушнір

Анотація


У статті розглядається певна ієрархічність панівних концептів у романі Еспідо Фрейре «Заморожені персики» як відображення ціннісних орієнтирів іспанського суспільства сучасності. Аналіз зосереджується на власне «жіночому» сприйняттю оточуючої реальності, адже проблема місця жінки в іспанському суспільстві завжди була наскрізною в творах іспанських письменників і особливо письменниць. Зміни на всіх рівнях суспільного життя, включно із законодавчими нововведеннями, значно вплинули як на сприйняття жінки іншими, так і на її сприйняття самої себе, що безсумнівно знайшло вираження і в літературній творчості.

Ключові слова: жіночі цінності, ієрархія цінностей, базові концепти, іспанська жіноча проза, концептуальна картина світу.

В статье рассматривается определенная иерархичность господствующих концептов в романе Еспидо Фрейре «Замороженные персики» как отражение ценностных ориентиров испанского общества современности. Анализ сосредотачивается на собственно «женском» восприятии окружающей действительности, ведь проблема места женщины в испанском обществе всегда была сквозной в произведениях испанских писателей и особенно писательниц. Изменения на всех уровнях общественной жизни, включая законодательные нововведениями, значительно повлияли как на восприятие женщины другими, так и на ее восприятие самой себя, что, несомненно, нашло выражение и в литературном творчестве.

Ключевые слова: женские ценности, иерархия ценностей, базовые концепты, испанская женская проза, концептуальная картина мира.

The article deals with a certain hierarchy of the ruling concepts in the novel «Frozen peaches» by Espido Freire as a reflection of values of Spanish society of today. The analysis focuses on a peculiar «women’s» perception of reality, as the problem of the women’s place in Spanish society has always been prevailing in the works of Spanish writers, especially female writers. Changes at all levels of public life, including legislative innovations significantly influenced both a woman’s perception by other women, and her perception of herself that undoubtedly found expression in literary works.

Key words: feminine values, the hierarchy of values, basic concepts, the Spanish women's prose, conceptual picture of the world.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.