РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СЛОВО» В ПОЭЗИИ ЗИНАИДЫ ГИППИУС

Христина Анатоліївна Корнєєва

Анотація


У цій статті описаний приклад незвичайної реалізації концепту «Слово» в поезії одного з найбільш самобутніх авторів російського символізму Зінаїди Гіппіус. Відмінною рисою її поезії є містичний погляд на світ. У зв’язку з цим головним для автора є питання про осягнення трансцендентної Істини і Бога, а також про можливiстm вербальної передачі містичного досвіду. Концепт «слово» в поезії З. Гіппіус реалізований подвiйно.
З одного боку, Слово – це символ Бога, а з іншого – слова часто безсилі для вираження духовного досвіду. Ця амбівалентність у реалізації концепту робить поезію З. Гіппіус діалектичною.

Ключовi слова: слово, реалiзацiя, мовчання, трансцендентнiсть, Iстина, Бог.

В этой статье описан пример необычной реализации концепта «Слово» в поэзии одного из наиболее самобытных авторов русского символизма Зинаиды Гиппиус. Отличительной чертой её поэзии является мистический взгляд на мироздание. В связи с этим главным для автора является вопрос о постижении трансцендентной Истины и Бога, а также о возможности вербальной передачи мистического опыта. Концепт «слово» в поэзии З. Гиппиус реализован двояко. С одной стороны, Слово – это символ Бога, а с другой – слова зачастую бессильны для выражения духовного опыта. Эта амбивалентность в реализации концепта делает поэзию З. Гиппиус диалектической.

Ключевые слова: слово, реализация, молчание, трасцендентность, Истина, Бог.

This article described an example of an unusual implementation of the concept «word» in poetry of the one’s of the most original authors of Russian Symbolism – Zinaida Gippius. A specific feature of her poems is a mystical view of the world. It’s main problem is comprehension the transcendent Truth and God. Thereby a major question we can find in Z. Gippius’ works is the possibility of verbal transmission of mystical experiences. The concept «word» in Z. Gippius’ poems was implemented doubly. On the one hand, the word is a symbol of God, on the other hand, it often becomes absolutely powerless in transmission of transcendental experience. This ambivalence of the concept implementation makes Z. Gippius’ poetry dialectical.

Keywords: word, implementation, silence, transcendence, Truth, God.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.