ОСМИСЛЕННЯ КОНЦЕПТУ «ІСТОРІЯ» В РОМАНІ ГРИГОРІЯ ГУСЕЙНОВА «ПОВЕРНЕННЯ В ПОРТЛЕНД»

Наталія Георгіївна Мельник

Анотація


У статті розглядаються особливості відображення концепту «історія» в романі відомого письменника Григорія Гусейнова «Повернення в Портленд». Твір, що відноситься до зразків літератури нон-фікшн, презентує правдивий образ історичної доби 60-х років ХХ століття. Майстерність письменника, своєрідність авторського стилю, ширість, відвертість, уміння відтворити культурну атмосферу минулого, сприяють тому, що читач не лише абсолютно довіряє оповідачеві, а й природно співіснує з персонажами та часо-просторовими координатами твору.

Роман «Повернення в Портленд» – гімн свободі людини, яка здатна її зберегти навіть у тоталітарному суспільстві, яким був Радянський Союз. 

Ключові слова: документальна література, роман у щоденниках і листах, концепт «історія».

В статье рассматриваются особенности отображения концепта «история» в романе известного писателя романе Григория Гусейнова «Возвращение в Портленд». Произведение, которое относится к образцам литературы нон-фикшн, представляет правдивый образ исторической эпохи 60-х годов ХХ века. Мастерство писателя, своеобразие авторского стиля, искренность, откровенность, умение воспроизвести культурную атмосферу прошлого, способствуют тому, что читатель не только абсолютно доверяет рассказчику, но и естественно сосуществует с персонажами и временно-пространственными координатами произведения.

Роман Григория Гусейнова «Возвращение в Портленд» – гимн свободе человека, который способен сохранить ее даже в тоталитарном обществе, каким был Советский Союз.

Ключевые слова: документальная литература, роман в дневниках и письмах, концепт «история».

This article focuses on the peculiarities of reflecting the “history” concept in the novel by famous writer Grygoriy Huseynov “Return to Portland”. This work is related to non-fiction literature samples and represents a true image of the 60ies period in the 20ieth century. The writer’s mastership, the author’s style originality, openness, frankness and recreating the past cultural atmosphere contribute to the fact that the reader not only completely trusts the narrator, but also naturally coexists with the characters and time and space coordinates of the work.

The novel “Return to Portland” is the anthem to human freedom that can be saved even in a totalitarian society, which was the Soviet Union.

Key words: documentary literature, novel in diaries and letters, concept “history”.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.