СИМВОЛІЧНА МЕТРОЛОГІЯ У РОМАНІ-ТЕТРАЛОГІЇ «ДІТИ ЧУМАЦЬКОГО ШЛЯХУ» ДОКІЇ ГУМЕННОЇ

Ольга Іванівна Філіпенко

Анотація


У статті досліджено наскільки Докії Гуменній вдалося передати параметри тих явищ (почуттів, уявлень, відчуттів, здібностей…), які неможливо виміряти конкретними мірками, оскільки людство ще не винайшло одиниць вимірювання, стандартів та еталонів для них, але символічні виміри тих явищ наявні у творчості письменниці.

Ключові слова: мірність світу, шкала виміру, духовність, талант, здібності, почуття, кохання.

В статье исследовано насколько Докии Гуменной удалось передать параметры тех явлений (чувств, представлений, ощущений, способностей...), которые невозможно измерить конкретными мерками, поскольку человечество еще не изобрело единици змерения, стандартов и эталонов для них, но символические измерения тех явлений имеющиеся в творчестве писательницы.

Ключевые слова: мерность мира, шкала измерения, духовность, талант, способности, чувства, любовь.

The article investigates how Dokiya Humenna has managed to describe the parameters of those phenomena (feelings, ideas, experiences, abilities...) that can not be measured by concrete measures, because humanity has not invented the units of measurements for them yet. It has not developed standards and samples, but they (those phenomena) exist and influence people's lives. Sometimes they decide their fate, decorate or discolor the world, and therefor humanity must pay attention to them and recon with their presence in this world and their dimensions, even if peculiar ones, that are based on the feeling and experiences, that is, symbol icones.

Keywords: dimensionality of the world, scale of measurement, spirituality, talent, ability, feeling, love.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.