СВОЄРІДНІСТЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БУТТЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПОВІСТІ ЮРІЯ ЗЕЛЕНОГО «КРОТКИЙ И БЛАГОСТНЫЙ»

Любов Миколаївна Семененко

Анотація


До аналізу залучено неоднозначний твір відомого криворізького автора та художника Юрія Зеленого «Кроткий и благостный». У статті розглядаються проблеми існування та перипетій буття творчої людини в умовах складної дійсності сьогодення. Автор звертається до аналізу постмодерних елементів у розкритті буття основного персонажа та його взаємин із навколишнім світом. Увага приділяється специфіці художньої реалізації перебігу психологічних процесів та станів персонажа, його безпомічності в сучасному світі, особливостям сприймання буття в різні часові проміжки, визначаються  роль кольористики та елементів абсурду у творі.

Ключові слова: інтерпретація, творча особистість, психологічність, абсурд, алюзія, постмодерн.

В статье анализируется неоднозначное произведение известного криворожского автора и художника Юрия Зеленого «Кроткий и благостный». Рассматриваются проблемы существования и перипетий бытия творческого человека в условиях сложной современной действительности. Автор обращается к анализу постмодернистских элементов в раскрытии бытия основного персонажа и его взаимоотношений с окружающим миром. Внимание уделяется специфике художественной реализации течения психологических процессов и состояний персонажа, его беспомощности в современном мире, особенностям восприятия бытия в разные временные промежутки, определяются роль колористики и элементов абсурда в произведении.

Ключевые слова: интерпретация, творческая личность, психологичность, абсурд, аллюзия, постмодерн.

This article analyzes an ambiguous work “The gentle and the blessed” by a famous Kryvyi Rih author and artist Yuriy Zelenyi. The article investigates the problems of creative person existence and difficulties in the conditions of a complex present day reality. This paper turns to analyzing postmodern elements in revealing the existence of the main character and his relations with the surrounding world. This article focuses on the specific artistic realization of psychological processes and states of the character, his helplessness in the modern world and peculiarities of being perception in different times. Also it identifies the role of colouring and absurd elements in the work.

Key words: interpretation, creative personality, psychological aspect, absurd, allusion, postmodern.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.