«КАМІННИЙ ГІСТЬ» О. ПУШКІНА І «КАМІННИЙ ГОСПОДАР» ЛЕСІ УКРАЇНКИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ТЕМИ: ДО ПРОБЛЕМИ ТРАДИЦІЙНОГО МОТИВУ В ЛІТЕРАТУРІ

Михайло Григорович Кудрявцев

Анотація


У статті автор шляхом несинхронного зіставлення аналізує поетичні драми «Камінний гість» Олександра Пушкіна і «Камінний господар» Лесі Україн-ки в контексті світової теми про Дон Жуана, акцентуючи увагу на контактно-історичних зв’язках літератур.
Ключові слова: образ, сюжет, мотив, традиційний, інтерпретація, алю-зія, ремінісценція.

В статье автор путем несинхронного сопоставления анализирует поэ-тические драмы «Каменный гость» Александра Пушкина и «Каменный хозяин» Леси Украинки в контексте мировой темы о Дон Жуане, акцентируя внимание на контактно-исторических связях литератур.

Ключевые слова: образ, сюжет, мотив, традиционный, интепритация, аллюзия, реминисценция.

In this article the author analyses the poetic dramas «Kamminyi hist’» written by O. Pushkin and «Kamminyi gospodar» by Lesia Ukrainka using a non-synchronous comparison in the context of world subject about Don Juan and accents the attention on the contact-historic ties of the literatures.
Key words: image, plot, motive, traditional, interpretation, allusion, reminis-cence.


Повний текст:

PDF ()

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.