ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОБЛЕМИ «ВТРАЧЕНОГО ПОКОЛІННЯ» У СВІТОВІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ

Світлана Степанівна Журба

Анотація


У статті порушено проблему «втраченого покоління» у творах світових та українських митців, присвячених подіям Першої світової та громадянської війни й повоєнної дійсності. У порівняльному аспекті звернено увагу на подіб-ність світоглядів героїв українських і німецького письменників, відчуття персо-нажами абсурдності буття і спроби подолання екзистенційного вакууму.
Ключові слова: «втрачене покоління», смисл буття, духовний світ, націо-нальне питання, психологізм.
В статье исследована проблема «потерянного поколения» в произведени-ях мировых и украинских писателей, посвященных событиям Первой мировой, гражданской войны и послевоенной действительности. В сравнительном аспек-те обращено внимание на сходство мировоззрений героев украинских и немецкого писателей, ощущение персонажами абсурдности бытия и попытки преодоления экзистенциального вакуума.
Ключевые слова: «потерянное поколение», смысл бытия, духовный мир, национальный вопрос, психологизм.

The article deals with the problem of the "lost generation" in the international and Ukrainian artists' works devoted to the events of the First World War, The CivilWar and post-war reality. In a comparative aspect the attention drawn to the similarity of heroes' worldviews created by Ukrainian and German writers, characters' feeling of the absurdity of the existence and attempts to overcome the existential vacuum.
Key words: "lost generation", the sence of life, the spiritual world, national is-sues, psychologism.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.