https://journal.kdpu.edu.ua/apd/issue/feed Актуальні проблеми духовності 2019-02-02T15:21:12+02:00 Oksana P. Panafidina oxanapanafidina@gmail.com Open Journal Systems <p><span style="color: #000000;"><span lang="uk-UA">У науковому журналі публікуються статті, присвячені дослідженню духовної сфери буття, а також з інших актуальних питань філософії. Журнал не має вузької тематичної спрямованості, а намагається репрезентувати широкий спектр розвитку сучасної філософської думки в Україні та за її межами. Журнал орієнтований на залучення здобутків сучасної аналітичної філософської думки до проблемного кола вітчизняної філософі. Редакційна рада схвалює публікації українських перекладів статей закордонних авторів, які репрезентують актуальні або класичні філософські дослідження, за умов дотримання авторських прав та за згодою авторів.<br></span></span></p> https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2106 . 2018-11-30T17:28:53+02:00 1 1 darkelly@i.ua 2018-11-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2077 Проблема унiверсалiй в роботах Варфоломiя Болонського та Петра Арагонського 2019-02-02T15:11:36+02:00 Iskui Hryhorian darkelly@i.ua <p>Стаття присвячена аналiзу поглядiв католицьких мiсiонерiв&nbsp;Варфоломiя Болонського i Петра Арагонського на проблему унiверсалiй. У&nbsp;вiрменськiй iсторико-фiлософськiй лiтературi погляди католицьких мiсiонерiв XIV столiття оцiнюють з позицiї помiркованого реалiзму. В цiлому&nbsp;як вiрмени, так i мiсiонери подiляли аристотелiвську точку зору. Єдина&nbsp;вiдмiннiсть спостерiгається в пiдходах до iдеологiчного боку проблеми.</p> 2018-11-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2078 John Dewey and the mind-body problem in the context: the case of «neutral monism» 2018-12-01T04:50:28+02:00 Andrii Leonov darkelly@i.ua <p>Головним фокусом статтi є психофiзична проблема на прикладi&nbsp;доктрини ‘нейтрального монiзму’, а також, прояснення питання, хто може&nbsp;вважатися її пропонентами. Згiдно з Бертраном Расселом, такими є Ернст&nbsp;Мах, Вiльям Джеймс та Джон Дьюї (серед iнших). Стаття намагається&nbsp;прояснити, чи сам Рассел був правий у своїх висновках чи нi. Спершу я&nbsp;прояснюю вiдношення мiж ‘нейтральним монiзмом’ та ‘двох-аспектною теорiєю’. По друге, я аналiзую ‘велику трiйку’ нейтрального монiзму: Мах,&nbsp;Джеймс, Рассел. Моєю стартовою позицiєю є саме розумiння Расселом по-зицiй Маха та Джеймса. Наостанок, виявляється, що анi Мах, Джеймс чи&nbsp;Дьюї не можуть розглядатися як нейтральнi монiсти. Радше, нерозумiння&nbsp;Расселом як радикального емпiризму Джеймса, так i аналiзу вiдчуттiв Маха спонукало його до створення власної оригiнальної версiї ‘нейтрального&nbsp;монiзму’ (чи ‘монiзму Рассела’).</p> 2018-11-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2079 Передмова до публiкацiї 2019-02-02T15:13:50+02:00 Olena Olifer darkelly@i.ua <p>Передмова до публiкацiї</p> 2018-11-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2080 Про iдентичнiсть особистостi 2019-02-02T15:15:34+02:00 Joseph Butler darkelly@i.ua <p>Про iдентичнiсть особистостi</p> 2018-11-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2081 Що таке модель i яка вiд неї користь фiлософу? (на прикладi моделей iдеального суспiльства) 2019-02-02T15:16:22+02:00 Nadiia Kozachenko darkelly@i.ua <p>Моделювання представлене не лише як науковий, але й як загальнофiлософський метод. З точки зору автора, iсторiя фiлософiї яввляє&nbsp;собою iсторiю створення моделей, якi виконують ряд функцiй: забезпечують наочнiсть, здiйснюють спрощення, впорядкування, пояснення i таким чином&nbsp; уможливлюють розумiння, надають певну iнтерпретацiю, дають змогу зробити передбачення i окреслюють певний спосiб дiй. Модель&nbsp;може слугувати iнтерпретацiєю та пiдтвердженням певної фiлософської&nbsp;концепцiї. До особливостей побудови фiлософських моделей автор вiдносить мiнiмальнiсть&nbsp; обраних критерiїв, простоту та унiверсальнiсть.</p> 2018-11-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2082 Наративне пояснення, практичний силогiзм та iсторична наука 2019-02-02T15:17:24+02:00 Oksana Panafidina darkelly@i.ua <p>У статтi розглянуто i проблематизовано традицiйний для iсторикiв спосiб пояснення та його формально-логiчну модель (практичний&nbsp;силогiзм). Здiйснено порiвняльний аналiз вирiшення проблеми можливостi наукового iсторичного пояснення в межах наративної фiлософiї iсторiї&nbsp;та критичного рацiоналiзму. Автор вбачає причину вiдмiнностей у баченнi&nbsp;ними завдань iсторiї на теоретичному рiвнi у тому, що вони по-рiзному&nbsp;вирiшують бiльш&nbsp; загальну проблему — проблему науковостi iсторiї.</p> 2018-11-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2083 Iдея прогресу та моделi розгортання iсторичного процесу 2019-02-02T15:18:11+02:00 Olena Mishalova darkelly@i.ua <p>У статтi розглядаються можливостi поєднання iдеї прогресивного розвитку iсторiї з рiзними моделями розгортання iсторичного процесу. Наголошується, що справжня фiлософiя iсторiї за своєю сутнiстю&nbsp;завжди є прогресистською, iдея прогресу у рiвнiй мiрi притаманна для&nbsp;усiх моделей розгортання iсторичного процесу — лiнiйної, циклiчно-стадiальної, культурно-цивiлiзацiйної.</p> 2018-11-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2084 Мiфи критичного мислення 2019-02-02T15:21:12+02:00 Natalia Borodina darkelly@i.ua <p>У статтi аналiзуються мiфи та стереотипи, що перешкоджають правильному розумiнню критичного мислення, окреслюються можливi шляхи подолання цих мiфiв. У межах дослiдження встановлено, що для&nbsp;успiшної побудови критичного мислення необхiдна боротьба з вiрою в авторитети, надмiрною довiрою до фактiв, зрадофiлiєю, вiдсутнiстю чiтких&nbsp;методологiчних перевiрок доказiв, боротьба з бажанням все огульно критикувати та встановлення культури критичного мислення — ми не народжуємось одразу з навичками критичного мислення, але ми повиннi по&nbsp;всяк час їх розвивати.</p> 2018-11-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/apd/article/view/2068 Чотирикатегорiальна онтологiя Едварда Джонатана Лоу (огляд) 2019-02-02T15:09:29+02:00 Kostiantyn Rayhert darkelly@i.ua <p>Британський аналiтичний фiлософ Едвард Джонатан Лоу&nbsp;створює чотирикатегорiальну онтологiю як основу для метафiзики як&nbsp;теорiї категорiй. Фундаментальними онтологiчними категорiями онтологiї&nbsp;Е.Дж. Лоу є: об’єкт як субстанцiальна партикулярiя, вид як субстанцiальна унiверсалiя, властивостi та вiдношення як несубстанцiальнi унiверсалiї,&nbsp;спосiб буття як несубстанцiальна партикулярiя. Об’єкт є конкретним&nbsp;прикладом виду, який водночас може бути втiлений властивостями та&nbsp;вiдношеннями i характеризуватися способами буття. Способи буття є&nbsp;конкретними прикладами&nbsp; властивостей i вiдношень. Види можуть бути&nbsp;охарактеризованi властивостями та вiдношеннями.</p> 2018-11-20T19:57:34+02:00 ##submission.copyrightStatement##