https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/issue/feed Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету 2018-12-20T00:00:00+02:00 Жанна Василівна Колоїз koloiz.zv@gmail.com Open Journal Systems <p>У журналі порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та закладі вищої освіти.&nbsp; Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.</p> https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2117 Титульний аркуш 2018-12-14T10:16:23+02:00 Жанна Василівна Колоїз koloiz.zv@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2119 Вихідні дані 2018-12-14T10:22:58+02:00 Жанна Василівна Колоїз koloiz.zv@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2120 Редакційна колегія 2018-12-14T10:25:13+02:00 Жанна Василівна Колоїз koloiz.zv@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2121 Зміст 2018-12-14T10:29:46+02:00 Жанна Василівна Колоїз koloiz.zv@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2124 Концепт згода: універсалія моделі злагодженого спілкування 2018-12-14T15:56:35+02:00 Людмила Білоконенко bk.ludmila1020@gmail.com <p>У статті акцентовано увагу на широкому витлумаченні концепту <em>згода</em>, який репрезентує етичні уявлення індивідів про злагоджену комунікацію та належить до важливих характеристик їхньої поведінки в суспільстві. На&nbsp;підставі аналізу словникових дефініцій зроблено висновок, що у змістовій структурі концепту <em>згода</em> визначаються етимологічно успадковані й сучасні потрактування. З’ясовано, що перші ґрунтовані на логіко-філософських та етичних категоріях; другі засвідчують прагматичні установки сьогоденної етномовної свідомості українців.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2125 Репрезентація невербальної поведінки в ареальній фразеології української мови 2018-12-14T15:57:39+02:00 Ганна Демиденко demidenko_anna@ukr.net <p>У статті схарактеризовано структурно-семантичні моделі фразеологізмів, що побутують у говірках південно-східного наріччя, стосуються поняття “невербальна поведінка” і пов’язані з рухами тіла, позами, ходою, жестами, виразами обличчя, поглядом. З’ясовано особливості вияву стилістичного забарвлення фразем, яке ґрунтується на емоційно-експресивному змісті компонентного складу висловів, а саме: у зв’язку з&nbsp;наявністю лексем зі згрубілим, вульгарним, фамільярно-розмовним маркуванням.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2126 Крылатыя выразы з Бібліі ў беларускай мове (лексікаграфічны аспект) 2018-12-14T15:54:44+02:00 Яўген Іваноў ivanov-msu@mail.ru <p>У статті визначено принципи системного й комплексного лінгвістичного опису крилатих виразів з Біблії, уживаних у сучасній білоруській літературній мові, у спеціальному нормативному довіднику (тлумачному словнику з етимологічним коментарем й еквівалентами в&nbsp;російській мові). Розроблено зразок словникової статті, що містить зони кодифікації форми крилатого вислову, його стилістичної й еспресивної характеристики, етимологічного аналізу, біблійного контексту, лінгвістичного та лінгвокультурного коментаря, пояснення значення і ситуації застосування, ілюстрації використання, еквівалента в російській мові.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2127 Аб’ём і склад універсальных адзінак ў парэміялагічным фондзе беларускай мовы 2018-12-14T16:08:36+02:00 Юлія Петрушэўская ivanov-msu@mail.ru <p>У статті досліджено структурно-семантичні особливості паремій білоруської мови. Витлумачено поняття пареміологічної універсалії. До таких одиниць уналежнено прислів’я, що мають абсолютні відповідники в різних мовах. Пареміологічні універсалії спродуковані в різних мовах за одними й тими ж структурно-семантичними моделями, однак не детерміновані мовними контактами. Акцентовано на особливостях і принципах фіксації досліджуваних універсальних одиниць. Окреслено функціонування понад 75 універсальних прислів’їв у білоруській мові.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2128 Співвідношення понять “прикладка” і “присудок” у лінгвістичній науці 2018-12-14T16:16:08+02:00 Ірина Рабчук iryna.rabchuk@oa.edu.ua <p>У статті здійснено огляд публікацій, у яких започатковано дослідження проблеми співвідношення понять “прикладка” і “присудок”. Установлено, що апозицію й невідокремлену прикладку не можна ототожнювати. Відображено сучасне розуміння прикладки як напівпредикативного члена, у якому поєднані граматика означальних та предикативних відношень із перевагою перших. Акцентовано, що субстантивні звороти не мають синтаксичних засобів вираження темпоральності й модальності, а їхня напівпредикативна означальна функція корелює з предикативною функцією за умови перетворення речення з прикладкою у складнопідрядне означальне чи два закінчені прості речення. З’ясовано, що субстантивні звороти можна трансформувати лише в підрядні означальні частини найелементарнішої форми&nbsp;– із присудком минулого чи теперішнього часу дійсного способу.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2129 Розбудова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі 2018-12-14T16:21:27+02:00 Тетяна Соловйова tetiana_solovei@hotmail.com <p>У статті репрезентовано найновіші здобутки в царині української політичної лінгвістики, що сприяли чи сприятимуть розбудові її теоретичних засад; акцентовано увагу на актуальних проблемах українськомовних політико-лінгвістичних розвідок, зокрема на дискусійних моментах у&nbsp;витлумаченні ключових лінгвополітологічних понять; з’ясовано специфіку сучасного політичного дискурсу; окреслено перспективні напрямки наукових лінгвістичних досліджень, зумовлені нинішніми суспільно-політичними реаліями в Україні.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2130 Lexical language play in “The big bang theory” sitcom 2018-12-15T10:11:17+02:00 Еkaterinа Vasilenko e.n.vasilenko@gmail.com Anastasiya Kniga ling-msu@mail.ru <p>У статті встановлено роль лексичної мовної гри в досягненні гумористичного ефекту в такому дискурсивному жанрі, як ситуаційна комедія. Матеріалом дослідження послужили шість сезонів популярного американського ситкому “Теорія великого вибуху”. Акцентовано на тому, що найчастіше мовна гра актуалізується за допомогою лексичних мовних засобів і прийомів. Розглянуто такі прийоми лексичної мовної гри, як порівняння, перифраз, метафора, гіпербола, персоніфікація, звертання до неживого предмета, алюзія, цитацій, антономасія, омонімія, поєднання непоєднуваного, метонімія.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2131 Функция стилистического контекста в текстах-рассуждениях 2018-12-15T10:10:12+02:00 Александр Горбань injaz326@ukr.net <p>У статті розглянуто контекстну варіативність із різних позицій, виокремлено різні типи контекстів. Підкреслено, що уявлення про контекст як про властивість усієї мовної системи і форми її існування визначає необхідність враховувати жанр твору і його прагматичну сутність. Здійснено аналіз текстів англійської прози другої половини ХVII ст. Схарактеризовано тексти-міркування, представлені різними жанрами: есе, проповіді, медитації, щоденники, що уможливило узагальнення на рівні типології текстів. Стилістику й теорію тексту доповнено новими спостереженнями над раніше не вивченими матеріалами.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2132 Актуалізація прецедентності в публіцистиці Івана Багряного 2018-12-14T16:38:32+02:00 Жанна Колоїз koloiz.zv@gmail.com <p>У статті досліджено прецедентні феномени, які маніфестують певну культурно значущу інформацію в мові публіцистики Івана Багряного. Зосереджено увагу на тому, що публіцистичний доробок письменника активізує когнітивну базу через актуалізацію інтертекстуальності й прецедентності, ґрунтований на використанні різних прецедентних феноменів, що виступають яскравими маркерами й вербальними сенсорними стимулами. З’ясовано функційно-прагматичну наснаженість прецедентних феноменів. Репрезентовано передовсім такі функції прецедентних феноменів, як-от: номінативно-інформативна, персуазивна, аксіологічна, прагматична, парольно-ідентифікаційна, людична, експресивно-декоративна тощо.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2133 Феномен “духовність” і мовна освіта 2018-12-14T16:44:41+02:00 Зінаїда Бакум zinabakum@gmail.com <p>У статті розглянуто феномен “духовність” як основу людського буття, моралі, презентованої прагненням людини до істини, любові, толерантності, поваги до навколишніх. Указано на необхідність тісного взаємозв’язку означеного явища з освітою загалом і навчанням української мови зокрема. Проаналізовано навчально-методичний супровід у контексті досліджуваної філософської та лінгводидактичної категорії. Подано ілюстративний матеріал для формування духовно багатої мовної особистості. Акцентовано на біблійних текстах, які доцільно використовувати під час навчання української мови.</p> 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2134 Рецензії та анотації: 2018-12-14T16:48:13+02:00 Жанна Колоїз koloiz.zv@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2135 Редакційна політика 2018-12-14T16:50:40+02:00 Жанна Колоїз koloiz.zv@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2136 Відомості про авторів 2018-12-14T16:52:55+02:00 Жанна Колоїз koloiz.zv@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2137 Анотація 2018-12-14T16:54:19+02:00 Жанна Колоїз koloiz.zv@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2138 Додаткова інформація 2018-12-14T16:56:43+02:00 Жанна Колоїз koloiz.zv@gmail.com 2018-12-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##