Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету https://journal.kdpu.edu.ua/filstd <p>У журналі порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та закладі вищої освіти.&nbsp; Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.</p> uk-UA koloiz.zv@gmail.com (Жанна Василівна Колоїз) nmsharm@gmail.com (Наталя Миколаївна Шарманова) чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Титульний аркуш https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2117 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2117 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Вихідні дані https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2119 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2119 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Редакційна колегія https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2120 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2120 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Зміст https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2121 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2121 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Концепт згода: універсалія моделі злагодженого спілкування https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2124 <p>У статті акцентовано увагу на широкому витлумаченні концепту <em>згода</em>, який репрезентує етичні уявлення індивідів про злагоджену комунікацію та належить до важливих характеристик їхньої поведінки в суспільстві. На&nbsp;підставі аналізу словникових дефініцій зроблено висновок, що у змістовій структурі концепту <em>згода</em> визначаються етимологічно успадковані й сучасні потрактування. З’ясовано, що перші ґрунтовані на логіко-філософських та етичних категоріях; другі засвідчують прагматичні установки сьогоденної етномовної свідомості українців.</p> Людмила Білоконенко ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2124 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Репрезентація невербальної поведінки в ареальній фразеології української мови https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2125 <p>У статті схарактеризовано структурно-семантичні моделі фразеологізмів, що побутують у говірках південно-східного наріччя, стосуються поняття “невербальна поведінка” і пов’язані з рухами тіла, позами, ходою, жестами, виразами обличчя, поглядом. З’ясовано особливості вияву стилістичного забарвлення фразем, яке ґрунтується на емоційно-експресивному змісті компонентного складу висловів, а саме: у зв’язку з&nbsp;наявністю лексем зі згрубілим, вульгарним, фамільярно-розмовним маркуванням.</p> Ганна Демиденко ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2125 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Крылатыя выразы з Бібліі ў беларускай мове (лексікаграфічны аспект) https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2126 <p>У статті визначено принципи системного й комплексного лінгвістичного опису крилатих виразів з Біблії, уживаних у сучасній білоруській літературній мові, у спеціальному нормативному довіднику (тлумачному словнику з етимологічним коментарем й еквівалентами в&nbsp;російській мові). Розроблено зразок словникової статті, що містить зони кодифікації форми крилатого вислову, його стилістичної й еспресивної характеристики, етимологічного аналізу, біблійного контексту, лінгвістичного та лінгвокультурного коментаря, пояснення значення і ситуації застосування, ілюстрації використання, еквівалента в російській мові.</p> Яўген Іваноў ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2126 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Аб’ём і склад універсальных адзінак ў парэміялагічным фондзе беларускай мовы https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2127 <p>У статті досліджено структурно-семантичні особливості паремій білоруської мови. Витлумачено поняття пареміологічної універсалії. До таких одиниць уналежнено прислів’я, що мають абсолютні відповідники в різних мовах. Пареміологічні універсалії спродуковані в різних мовах за одними й тими ж структурно-семантичними моделями, однак не детерміновані мовними контактами. Акцентовано на особливостях і принципах фіксації досліджуваних універсальних одиниць. Окреслено функціонування понад 75 універсальних прислів’їв у білоруській мові.</p> Юлія Петрушэўская ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2127 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Співвідношення понять “прикладка” і “присудок” у лінгвістичній науці https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2128 <p>У статті здійснено огляд публікацій, у яких започатковано дослідження проблеми співвідношення понять “прикладка” і “присудок”. Установлено, що апозицію й невідокремлену прикладку не можна ототожнювати. Відображено сучасне розуміння прикладки як напівпредикативного члена, у якому поєднані граматика означальних та предикативних відношень із перевагою перших. Акцентовано, що субстантивні звороти не мають синтаксичних засобів вираження темпоральності й модальності, а їхня напівпредикативна означальна функція корелює з предикативною функцією за умови перетворення речення з прикладкою у складнопідрядне означальне чи два закінчені прості речення. З’ясовано, що субстантивні звороти можна трансформувати лише в підрядні означальні частини найелементарнішої форми&nbsp;– із присудком минулого чи теперішнього часу дійсного способу.</p> Ірина Рабчук ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2128 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Розбудова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2129 <p>У статті репрезентовано найновіші здобутки в царині української політичної лінгвістики, що сприяли чи сприятимуть розбудові її теоретичних засад; акцентовано увагу на актуальних проблемах українськомовних політико-лінгвістичних розвідок, зокрема на дискусійних моментах у&nbsp;витлумаченні ключових лінгвополітологічних понять; з’ясовано специфіку сучасного політичного дискурсу; окреслено перспективні напрямки наукових лінгвістичних досліджень, зумовлені нинішніми суспільно-політичними реаліями в Україні.</p> Тетяна Соловйова ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2129 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Lexical language play in “The big bang theory” sitcom https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2130 <p>У статті встановлено роль лексичної мовної гри в досягненні гумористичного ефекту в такому дискурсивному жанрі, як ситуаційна комедія. Матеріалом дослідження послужили шість сезонів популярного американського ситкому “Теорія великого вибуху”. Акцентовано на тому, що найчастіше мовна гра актуалізується за допомогою лексичних мовних засобів і прийомів. Розглянуто такі прийоми лексичної мовної гри, як порівняння, перифраз, метафора, гіпербола, персоніфікація, звертання до неживого предмета, алюзія, цитацій, антономасія, омонімія, поєднання непоєднуваного, метонімія.</p> Еkaterinа Vasilenko, Anastasiya Kniga ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2130 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Функция стилистического контекста в текстах-рассуждениях https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2131 <p>У статті розглянуто контекстну варіативність із різних позицій, виокремлено різні типи контекстів. Підкреслено, що уявлення про контекст як про властивість усієї мовної системи і форми її існування визначає необхідність враховувати жанр твору і його прагматичну сутність. Здійснено аналіз текстів англійської прози другої половини ХVII ст. Схарактеризовано тексти-міркування, представлені різними жанрами: есе, проповіді, медитації, щоденники, що уможливило узагальнення на рівні типології текстів. Стилістику й теорію тексту доповнено новими спостереженнями над раніше не вивченими матеріалами.</p> Александр Горбань ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2131 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Актуалізація прецедентності в публіцистиці Івана Багряного https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2132 <p>У статті досліджено прецедентні феномени, які маніфестують певну культурно значущу інформацію в мові публіцистики Івана Багряного. Зосереджено увагу на тому, що публіцистичний доробок письменника активізує когнітивну базу через актуалізацію інтертекстуальності й прецедентності, ґрунтований на використанні різних прецедентних феноменів, що виступають яскравими маркерами й вербальними сенсорними стимулами. З’ясовано функційно-прагматичну наснаженість прецедентних феноменів. Репрезентовано передовсім такі функції прецедентних феноменів, як-от: номінативно-інформативна, персуазивна, аксіологічна, прагматична, парольно-ідентифікаційна, людична, експресивно-декоративна тощо.</p> Жанна Колоїз ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2132 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Феномен “духовність” і мовна освіта https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2133 <p>У статті розглянуто феномен “духовність” як основу людського буття, моралі, презентованої прагненням людини до істини, любові, толерантності, поваги до навколишніх. Указано на необхідність тісного взаємозв’язку означеного явища з освітою загалом і навчанням української мови зокрема. Проаналізовано навчально-методичний супровід у контексті досліджуваної філософської та лінгводидактичної категорії. Подано ілюстративний матеріал для формування духовно багатої мовної особистості. Акцентовано на біблійних текстах, які доцільно використовувати під час навчання української мови.</p> Зінаїда Бакум ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2133 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Рецензії та анотації: https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2134 Жанна Колоїз ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2134 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Редакційна політика https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2135 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2135 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Відомості про авторів https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2136 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2136 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Анотація https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2137 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2137 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200 Додаткова інформація https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2138 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2138 чт, 20 гру 2018 00:00:00 +0200