Didactic conditions for the formation of digital competence of students of pedagogical universities

Main Article Content

Mykhailo V. Moiseienko
https://orcid.org/0000-0002-4945-202X
Natalia V. Moiseienko
https://orcid.org/0000-0002-3559-6081
Arnold E. Kiv
https://orcid.org/0000-0002-0991-2343

Abstract

The article is devoted to the formation of digital competence of pedagogical university students. The scientific analysis of the essence of the “digital competence” concept is carried out, its components are defined. In the course of the research the components of digital competence of pedagogical university students are determined, namely: motivational-value (target),
cognitive, operational-activity and personal-reflexive components.


The article defines and substantiates didactic conditions of digital formation competences of students of pedagogical universities: actualization of motivational value training of students of pedagogical universities; organization of interaction between students and teachers of pedagogical universities on the Internet through the creation of digital information educational environment; creation of individual educational trajectories of students.

Article Details

How to Cite
Moiseienko, M., Moiseienko, N., & Kiv, A. (2020). Didactic conditions for the formation of digital competence of students of pedagogical universities. Educational Dimension, 54(2), 165-178. https://doi.org/10.31812/educdim.v54i2.3866
Section
Theory, history and methodology of learning

References

1. Zhaldak, M. I., Ramsky, Y. S., Rafalska, M. V.: Model systemy sotsialnoprofesiynyh kompetentnostey vchytelia informatyky. Naukovy chasopys Natsionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni M. P. Dragomanova. Seriia 2. Kompyuterno-oriientovani systemy navchannia. 7 (14), 3–10 (2009).
2. Ovcharuk, O. V. (ed.): Kompetentisnyy pidhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukraiinski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoii polityky. Кyiiv (2004).
3. Morze, N. V., Kocharian, A. B.: Model standartu IKT-kompetentnosti vykladachiv universitetu v konteksti pidvycshennia yakosti osvity. Informatsiyni tekhnologii i zasoby navchannia. 5, 27–39 (2014).
4. Romanovsky, O. G., Hryniova, V. M., Zhernovnikova, O. A., Shtefan, L. A., Fazan, V. V.: Formuvannia tsyfrovoii kompetentnosti maybutnih uchyteliv matematyky: konstatuvalny etap. Informatsiyni tekhnologii i zasoby navchannia. 65 (3), 184–200 (2018).
5. Spirin, O. M.: Metodychna systema bazovoi pidgotovky vchytelia informatyky za kreditno-modulnoiu tekhnologiieiu. Zhytomyr (2013).
6. Hurevich, R. S.: Formuvannia informatsiynoi kompetentnosti maybutnih vchyteliv zasobamy multimedia-tehnologiy. Naukovi zapysky. Seriia: Pedagogika. 3, 38–41 (2007).
7. Hurzhii, A. M., Lapinskyi, V. V.: Elektronni osvitni resursy yak osnova suchasnogo navchalnogo seredovyshcha zagalnoosvitnih navchalnyh zakladiv. Informatsiyni tekhnologii i zasoby navchannia. 15, 30–37 (2013).
8. Ramskyi, Yu. S.: Formuvannia informatsiinoi kultury osoby — priorytetne zavdannia suchasnoi osvitnoi diialnosti. Kompyuternooriientovani systemy navchannia. 8, 19–42 (2004).
9. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) The Council of the European Union (OJ C 189, 4.6.2018, 1–13).
10. Bawden, D.: Information and digital literacies: A review of concepts. Journal of Documentation, 57 (2), 218–260 (2001).
11. Paul, R., Elder, L.: Critical Thinking Competency Standards. CA: The Foundation for Critical Thinking (2006).
12. Kraevsky, V. V., Khutorsky, A. V.: Predmetnoye i obschepredmetnoye v obrazovatelnyh standartah, Pedagogika, 3, 3–10 (2003).
13. Ovcharuk, O. V. (ed.) Proceedings Tsyfrova kompetentnist suchasnogo vchytelia Novoii ukraiinskoii shkoly. Institut informatsiynyh technologiy ta zasobiv navchannya NAPN Ukrainy, Kyiv, 12 March 2019.
14. Kontseptsiia Novoii ukraiinskoii shkoly. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (Accessed 26 September 2019).
15. Konevshchynska, O. E., Ovcharuk, O. V. (ed.) .) Proceedings Tsyfrova kompetentnist suchasnogo vchytelia Novoii ukraiinskoii shkoly. Institut informatsiynyh technologiy ta zasobiv navchannya NAPN Ukrainy, Kyiv 28 February 2018.
16. Babanskii, Y. K.: Izbrannye pedagogicheskie Trudy. Pedagogika, Moskva (1989).
17. Holovan, M. A. Piznavalny interes yak chynnyk pidvyshchennia effektyvnosti procesu navchannia. Ridna shkola, 6, 15–17 (2004).
18. Bykov, V. Y.: Teoretyko-metodolohichni zasady stvorennia i rozvytku suchasnyh zasobiv ta e-tekhnologii navchannia. Rozvytok pedagogichnoii i psyhologichnoii nauky v Ukraini 1992–2002. ОВС,
Kharkiv, 2, 182–189 (2002).
19. Bykov, V. Y., Kremen, V. G. Kategorii prostir I seredovyshche: osoblyvosti modelnogo podannya ta osvitnyogo zastosuvannya. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsialnymy systemamy, 2, 3–16 (2013).
20. Hodavanyuk, T. L.: Individual education in high school: monograph. NPU named after M. P. Drahomanova, Kyiv (2010).
21. Khutorskoy, A. V.: Methodology of person-oriented learning. How to train everyone in different ways? Moskva (2005).
22. Surtaeva, N. N.: Netraditsionnye pedagogicheskie tekhnologii: Paratsentricheskaia tekhnologia: uchebno-nauchnoe posobie. Omsk, (1974).
23. Korostiyanets T. P. Individual educational trajectory — Student’s educational program / Scientific Bulletin of the Donbas. 1, 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_1_18.pdf (Accessed 26 September 2019).

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.