Axiological approach to the psychological and pedagogical training of future teachers of the new generation

Основний зміст статті

Olena Kryvylova
https://orcid.org/0000-0003-2542-0506
Natalya Sosnickaya
https://orcid.org/0000-0001-6329-768X
Karina Oleksenko
https://orcid.org/0000-0002-2965-5145

Анотація

The role of axiological approach in the training of new generation teachers is theoretically substantiated in this article. The axiological approach makes it possible to identify a set of priority values in the education, upbringing and self-development of a person in modern society and to design their reflection in the norms and aims of future teachers in the process of psychological and pedagogical training. Possible ways of implementing an axiological approach in the educational process of higher education institutions are outlined, such as: the identification of value orientations of higher education applicants, with further adjustment regarding ethical positions in psychological and pedagogical activity; informing students of higher education about value orientations and identification of the most important ones in teaching the cycle of psychological and pedagogical disciplines; adaptation of higher education students to the system of professional value orientations through educational, practically-oriented, independent activity and interaction with teachers as carriers of moral principles and others. Thus, 45.83% of respondents found: having ethical knowledge about generally accepted norms and principles of pedagogical morality; mastering the basic requirements of pedagogical ethics; ability to act positively according to moral choice; the need to work independently to improve themselves and improve their moral qualities.

Деталі статті

Як цитувати
Kryvylova, O., Sosnickaya, N., & Oleksenko, K. (2020). Axiological approach to the psychological and pedagogical training of future teachers of the new generation. Освітній вимір, 55, 141-155. https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.3954
Розділ
Discources of Learning, Education and Training

Посилання

1. Pelech, Y.V.: Tsinnisno-smyslovyy kontsept profesiynoyi pidhotovky maybutnʹoho pedahoha (Value-semantic concept of professional training of the future teacher). Tetis, Rivne (2009)
2. Pelekh, Y.V.: Rol aksiolohichnoyi pokhidnoyi yak pedahohichno sushchoho v polisystemniy strukturi pidhotovky maybutnʹoho vchytelya: zarubizhnyy dosvid (The role of axiological derivative as pedagogically existing in the polisystem structure of future teacher training: foreign experience). Vyshcha osvita Ukrayiny 3, 242–247 (2009)
3. Truhan O.V.: Psykholohichnyy analiz zhyttyevykh tsinnostey studentiv riznykh profesiynykh napryamkiv (Psychological analysis of the life values of students of different professional fields). Problemy suchasnoyi psykholohiyi 7, 713–726 (2010)
4. Yaroshenko, A.A.: Tsinnisnyy dyskurs osvity (Valuable discourse of Education). MP Drahomanov NPU, Kyiv (2004)
5. Ziazun, I.A.: Pedahohika dobra: idealy i realiyi (Pedagogy of the good: ideals and realities). MAUP, Kyiv (2000)
6. Levkivska, K.V.: Tsinnisni zasady diyalʹnosti osvitnikh zakladiv (Valuable principles of activity of educational institutions). ZhDU, Zhytomyr (2017)
7. Ognevyuk, V.: Navchannya i vykhovannya yak sotsiotsentrychni tsinnosti (Learning and education as sociocentric values). Vyshcha osvita Ukrayiny, 15–20 (2003)
8. Ognevyuk, V.O.: Osvita v systemi tsinnostey staloho lyudskoho rozvytku (Education in the system of values of sustainable human development). Knowledge of Ukraine, Kyiv (2003)
9. Slastenin, V.A., Isaev, I.F., Mishchenko A.I., Shianov, E.N.: Pedahohyka (Pedagogy). School Press, Moscow (1998)
10. Krizhko, V.V.: Teoriya ta praktyka menedzhmentu v osviti (Theory and practice of management in education). Prosvita, Zaporizhzhia (2003)
11. Krizhko, V.V.: Antolohiya aksiolohichnoyi paradyhmy osvity (Anthology of the axiological paradigm of education). Education of Ukraine, Kyiv (2005)
12. Kryzhko, V.V., Mamaeva, I.O.: Aksiolohichnyy potentsial derzhavnoho upravlinnya osvitoyu (Axiological potential of public administration). Education of Ukraine, Kyiv (2005)
13. Prikhodko, M.I., Prikhodko, O.M., Seliverstova, N.I., Turska, O.V.: Slovnyk-dovidnyk menedzheriv osvity, sotsialʹnykh pedahohiv ta pratsivnykiv sotsialʹno-pedahohichnykh sluzhb, konsulʹtatsiy (Dictionary-directory of managers of education, social educators and employees of social-pedagogical services, consultations). Polygraph, Zaporozhye (1999)
14. Slovnyk ukrayinskoyi movy (Dictionary of the Ukrainian language), in 11 books, book 10. http://sum.in.ua/s/pidkhid (1979). Accessed 07 Jan 2019
15. Ministry of Education and Science of Ukraine: Pro zatverdzhennya haluzevoyi Kontseptsiyi rozvytku neperervnoyi pedahohichnoyi osvity: nakaz (About the approval of the sectoral concept of development of continuous pedagogical education). http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36816/ (2013). Accessed 07 Jan 2019
16. Trofimov, Y.L., Rybalka, V.V., Goncharuk, P.A. et al: Psykholohiya (Psychology). Lybid, Kyiv (2001)
17. Dermanov, I.B.: Metodika otsenki urovnya razvitiya moral'nogo soznaniya (Dilemmy L. Kolberga). Diagnostika emotsional'no-nravstvennogo razvitiya (Methods of assessing the level of development of moral consciousness (L. Kolberg's Dilemmas). Diagnosis of emotional and moral development) (2002), pp. 103–112
18. Oprosnik DUMEOLP – diagnostika urovnya moral'no-eticheskoy otvetstvennosti lichnosti za I. G. Timoshchuk (DUMEOLP questionnaire - diagnosis of the level of moral and ethical responsibility of the person for I. G. Timoshchyk) http://web.archive.org/web/20181024121027/http://tpcollege.ru:80/docs/psysluzhba/3moralnoetich.pdf (2018). Accessed 07 Jan 2019
19. Rean, A.A.: Psykholohyya yzuchenyya lychnosty (Psychology of the study of personality). Rech, St. Petersburg (1999)
20. Kryvylova, O.A.: Proektuvannya psykholoho-pedahohichnoyi pidhotovky maybutnikh vykladachiv profesiyno-tekhnichnykh navchalʹnykh zakladiv (Design of psychological and pedagogical training of future workers in professional and technical primary mortgages). Dissertation, Khmelnitsky Humanitarian Pedagogical Academy (2018)

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.