Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Матеріали подаються у форматі Microsoft Word обсягом від 10 сторінок без анотацій (формат А4)
 • Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Шрифт – Times New Roman – 14, інтервал – 1,5. Відступ абзацу – 1,25
 • ім’я та прізвище автора розміщуються у правій половині аркуша, а в лівому верхньому куті вказується УДК; через інтервал великими літерами по центру подається назва статті; шрифт напівжирний
 • на наступних рядках (перед текстом статті) обов’язково додаються анотації та ключові слова (8–10) українською та англійською мовами (8–10 рядків 14 кеглем, через 1,0 інтервал)
 • бажано зміст статті викладати за умовним планом (постановка проблеми в загальному вигляді; аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання досліджуваної автором проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу з відповідним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших розвідок)
 • Список використаних джерел (Література) в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним стандартом
 • REFERENCES - список використаних джерел, транслітерований за паспортним стандартом (http://translit.kh.ua/#passport) з перекладеними назвами
 • Нижче, через рядок розміщується розширена анотація англійською мовою (SUMMARY) - 30 рядків англійською мовою 14 кеглем, через 1,0 інтервал, курсивом

Запрошуємо до творчої співпраці учених, аспірантів, докторантів.

Повідомляємо, що збірник наукових праць «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ» (видається з 2000 р.), затверджений постановою президії Вищої атестаційної комісії України №1-05/1 від 10.02.2010 р. (зі змінами від 15.04.2014 №455) як фахове видання з педагогічних наук, виходить тричі на рік:

 • лютий (статті подаються до 1 січня);
 • липень (статті подаються до 1 травня);
 • грудень (статті подаються до 1 листопада).

Редакція приймає статті (українською та російською мовами), що подаються вперше.

Статті до збірника надсилаються через OPEN JOURNAL SYSTEMS за адресою: http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/login. Для подання публікації належить зареєструватися на сторінці журналу (у зв’язку із тимчасовими технічними роботами на сторінці бажано продублювати матеріал на адресу видання: pedagog.vtsc@gmail.com).

Автор статті відповідає за правильність і достовірність поданого матеріалу, точність цитування джерел та посилання на них.

Під час підготовки статті необхідно:

 • розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).
 • прізвища та ініціали по тексту з’єднувати нерозривно (одночасним натискуванням клавіш Shift+Ctrl+Пробіл) при включеній кнопці «Недруковані знаки», розташованій на панелі інструментів «Стандартна»;
 • не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
 • не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
 • використовувати лапки формату «»;
 • для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки [3, с.7];
 • ілюстративний матеріал виділяти курсивом. Таблиці та рисунки повинні бути підписані та пронумеровані, а всі елементи згруповані в один об’єкт. Обсяг має становити не більше 0,25 загального обсягу тексту публікації. Таблиці створювати у форматі Word. Рисунки – у форматі BMP.

 

Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (зокрема, сервісу «eTXTАнтіплагіат»). Редакційна колегія залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться та не повертатимуться.

 

Контакти:

(097) 055-37-57  – кафедра педагогіки КПДУ (Коваленко Ія Анатоліївна);

 e-mail: pedagog.vtsc@gmail.com