ІДЕЇ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В ПЕРІОД ХІХ СТОЛІТТЯ


Анотація


 

Колесник І. О. Ідеї реформування освіти в Західній Європі в період ХІХ століття.

У статті розкрито роль національних освітніх перетворень, визначено основні чинники розвитку педагогічної науки, глобальні тенденції розвитку освіти, характерні для країн Європи й США досліджуваного періоду. Доведено, що реформування шкільної системи сприяло інтенсивному промисловому зростанню, розвитку педагогічної науки, а також відбиває потребу суспільства в підготовці через школу різнобічно розвинених, ініціативних людей, готових до активної діяльності в різних галузях економічного, політичної й громадського життя.

Ключові слова: держава, освіта, школа, гімназія, університет, реформування, розвиток, релігія.

 

Колесник И. А. Идеи реформирования образования в Западной Европе в период XIX века.

В статье раскрыта роль национальных преобразований, определены основные факторы развития педагогической науки, глобальные общие тенденции реформирования образования, характерные для стран Европы и США исследуемого периода. Доказано, что реформирование школьной системы способствовало интенсивному промышленному росту, развитию педагогической науки, а также отражает потребность общества в подготовке через школу разносторонне развитых, инициативных людей, готовых к активной деятельности в различных областях экономической, политической и общественной жизни.

Ключевые слова: государство, образование, школа, гимназия, университет, реформирование, развитие, религия.

 

Kolesnik I. A. Ideas of reforming education in Western Europe during the XIX century.

The article deals with the role of national transformation, the basic factors of development of pedagogical science, global general trends of reforming education, typical for Europe and the United States the study period. It is proved that the reform of the school system promoted intensive industrial growth and development of pedagogical science, and also reflects the need of the society in the preparation through school versatile development, enterprising people willing to be active in various fields of economic, political and social life.

Key words: government, education, school, high school, university reform, development, religion.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.