Компоненти термінологічної компетентності студентів лісотехнічних спеціальностей.

Основний зміст статті

Оксана Євгенівна Гриджук

Анотація

Гриджук О. Є. Компоненти термінологічної компетентності студентів лісотехнічних спеціальностей.


У статті розкрито сутність понять термінологічна культура, термінологічний потенціал особистості, термінологічна компетентність та окреслено їх компоненти, необхідні для навчання майбутніх фахівців лісопромислового комплексу. Названо ознаки сформованої термінологічної культури фахівця, про належний рівень якої можна говорити лише за умови повного використання термінологічного потенціалу особистості. У термінологічному
потенціалі майбутнього фахівця виокремлено три рівні: рівень термінологічної обізнаності; рівень термінологічної грамотності; рівень  термінологічної компетентності. Термінологічна компетентність розглядається як складник мовнокомунікативної компетентності студентів.

Деталі статті

Як цитувати
Гриджук, О. (2016). Компоненти термінологічної компетентності студентів лісотехнічних спеціальностей. Педагогіка вищої та середньої школи, 48, 12-17. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2356
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Оксана Євгенівна Гриджук, Національний лісотехнічний університет України

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

1. Бондаренко Г. П. Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання української мови» / Г. П. Бондаренко. – Київ, 2008. – 21 с.
2. Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. В. Вікторова. – Чернігів, 2009. – 23 с.
3. Денищич Т. Спеціальні та власне методичні принципи формування термінологічної компетентності майбутніх соціологів [Електронний ресурс] / Т. Денищич // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2014. – Ч. 2. – С. 113–120. – Режим доступу до докум. : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpudpu_2014_2_17.
4. Денищич Т. А. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців з політології [Електронний ресурс] / Т. А. Денищич // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Педагогіка. – 2012. – Т. 209. – Вип. 197. – С. 137–142. – Режим доступу до докум. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Npchduped_2012_209_197_28.
5. Ермолаева Ж. Е. О формировании терминологической культуры обучающихся в вузах МЧС России / Ж. Е. Ермолаева // Технологии техносферной безопасности. – 2014. – Вып. No 5 (57). – Режим доступа к докум. : http://ipb.mos.ru/ttb/2014-5/2014-5.html.
6. Огар Е. І. Українська видавнича термінологія : нормалізаційні та функціональні аспекти [Електронний ресурс] / Е. І. Огар. – Режим доступу до докум. : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2399.
7. Пентилюк М. Розвиток української лінгводидактики в контексті державного стандарту базової і повної освіти в
Україні / М. Пентилюк. – Вісник Львів. університету. Серія філологічна. – 2010. – Вип. 50. – С. 123–130.
8. Психологічна енциклопедія / авт.-упор. О. М. Степанов. – Київ : Академвидав, 2006. – 424 с. 9. Рашкевич Ю. М. олонський процес та нова парадигма вищої освіти : [монографія] / Ю. М. Рашкевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.
10. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : [монографія] / Т. В. Симоненко. – Черкаси, 2006. – 328 с. 11. Тоцька Н. Методика роботи викладачів вищого технічного навчального закладу над українським професійним мовленням студентів / Н. Тоцька // Дивослово. – 2003. – No 1. – С. 62–65.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.