Специфіка організації іншомовної підготовки студентів технічних спеціальностей на засадах діалогічного навчання

Основний зміст статті

Вікторія Олексіївна Лапіна

Анотація

Лапіна В. О. Специфіка організації іншомовної підготовки студенів технічних спеціальностей на засадах діалогічного навчання.


У статті розглянуто особливості організації діалогічного навчання іноземних мов на засадах педагогіки співпраці в контексті іншомовної підготовки студентів технічних вишів, які сприяють максимальній реалізації дидактичного потенціалу навчального діалогу як ефективного засобу формування тих чи тих навичок і вмінь.

Деталі статті

Як цитувати
Лапіна, В. (2016). Специфіка організації іншомовної підготовки студентів технічних спеціальностей на засадах діалогічного навчання. Педагогіка вищої та середньої школи, 48, 23-26. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2364
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Вікторія Олексіївна Лапіна, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Абрамкина О. Г. Учебный диалог как средство формирования коммуникативной
культуры обучающихся : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ольга Геннадьевна Абрамкина. –
Орел, 2003 – 243 с.
2. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : [монографія] / Зінаїда Павлівна Бакум. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. - 338 с. 3. Балл Г. О. Парадигма діалогу і проблема прилучення до наукової культури / Г. О. Балл // Професійна освіта : педагогіка і психологія. – Київ, 1999. – С. 335–337.
4. Ваколюк Т. В. Педагогічні умови інтенсивного навчання іноземної мови курсантів-прикордонників (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Володимирівна Ваколюк. – Хмельницький, 2003. – 236 с. 5. Вовк І. Р. Інноваційні методи навчання англійської мови у вищій школі як засіб підвищення мовної компетенції / І. Р. Вовк, С. А. Федак // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки : [збірник]. – Вип. 10 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський ерж. ун-т ім. М. Гоголя ; [за заг. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : [б. в.], 2011. – С. 118–121.
6. Выготский Л. С. Мышление и речь. Психологические исследования / Л. С. Выготский. – Москва : Лабиринт, 1996. – 416 с.
7. Зайцева І. В. Вправи для навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Іноземні мови : [наук.-метод. журн.] / Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Ленвіт, 2013. – No 3. – С. 31–44.
8. Ковалевская О. В. Генезис и современное состояние проблемного обучения (Общепедагогический анализ применительно к методике преподавания иностранных языков) : дис. на соискание ученой степени д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.02 / О. В. Ковалевская. – Москва, 2000. – 417 с.
9. Песняева Н. А. Учебный диалог как средство развития речевой деятельности младших школьников : дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталья Александровна Песняева. – Москва, 2004. – 214 с.
10. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посіб.] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – Київ : Видавництво А. С. К., 2004. – 192 с.
11. Цибульська Л. І. Ланцюги діалогічної взаємодії в контексті навчально-групової діяльності студентів ВНЗ / Л. І. Цибульська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : [науково-теоретичний збірник]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 19. – С. 250–256.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.