Праксеологічно-діяльнісний підхід як методологічна основа компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики

Основний зміст статті

Ірина Анатоліївна Акуленко

Анотація

Акуленко І. А. Праксеологічно-діяльнісний підхід як методологічна основа компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики.


У статті акцентовано увагу на тих положеннях праксеологічно-діяльнісного підходу, що уможливили формулювання засадничих принципів компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики й окреслення окремих очікуваних результатів її практичної реалізації.

Деталі статті

Як цитувати
Акуленко, І. (2015). Праксеологічно-діяльнісний підхід як методологічна основа компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 3-8. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2482
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Ірина Анатоліївна Акуленко, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

1. Абушенко В. П. Праксеология [Электронный ресурс] / В. П. Абушенко. – Режим доступа : http://metromir.ru/voc/phylosofy.php?litter=П&mode=word&id=923&num=5.
2. Авдєєва И. Н. Психологическая характеристика фасилитативных педагогических технологий. Часть 1: Субъектная направленность / И. Н. Авдеева // Горизонты образования. – 2012. – No 2. – С. 37–43.
3. Акуленко І. А. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики профільної школи : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / Ірина Анатоліївна Акуленко. – Черкаси, 2013. – 40 с.
4. Акуленко І. А. Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи (теоретичний аспект) : монографія / І. А. Акуленко. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2013. – 460 с.
5. Верещагина Н. О. Методическая подготовка бакалавров и магистров в области географического образовании : автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (география)» / Наталья Олеговна Верещагина. – СПб, 2012. – 46 с. 6. Кузьмінський А. І. Наукові засади методичної
підготовки майбутнього вчителя математики : [монографія] / А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 320 с.
7. Макарченко М. Г. Модель контекстного обучения будущих учителей математики в процессе их методической подготовки : дисс. на соискание ученой степени д-ра пед. наук :
13.00.02 / Макарченко Михаил Геннадиевич; РГПУ им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2009. – 402 с.
8. Малова И. Е. Теоретические аспекты непрерывной методической подготовки учителя [Электронный ресурс] / И. Е. Малова. – Режим доступа : http://www.jeducation.ru/5_2004/48.html.
9. Якиманская И. С. Предмет анализа – субъектный опыт / И. С. Якиманская, И. Ю. Рыжухина // Директор школы России. – 1999. – No 8. – С. 53–60.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.