Формування фахової компетентності майбутніх учителів географії під час вивчення суспільно-географічних дисциплін

Основний зміст статті

Анжеліка Володимирівна Бондаренко

Анотація

Бондаренко О. В. Формування фахової компетентності майбутніх учителів географії під час вивчення суспільно-географічних дисциплін.


У статті автором визначено зміст фахової компетентності майбутніх учителів географії та її структурні складники (аксіологічний, гносеологічний, праксеологічний, професійно-особистісний, оцінювально-рефлексивний). Розкрито потенційні можливості суспільно-географічних дисциплін, зокрема регіональної економічної і соціальної географії світу у формуванні досліджуваного феномену.

Деталі статті

Як цитувати
Бондаренко, А. (2015). Формування фахової компетентності майбутніх учителів географії під час вивчення суспільно-географічних дисциплін. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 8-12. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2483
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Анжеліка Володимирівна Бондаренко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Бондаренко О. В. Формування готовності студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів до краєзнавчої роботи з учнями : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Бондаренко. – Кривий Ріг, 2009. – 266 с.
2. Гордашевська Г. І. Професійна компетентність майбутнього вчителя географії: змістовий аспект [Електронний ресурс] / Г. І. Гордашевська. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?5 (дата звернення: 17.11.2015).
3. Криловець М. Г. Система методичної підготовки майбутніх учителів географії : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.02 / Криловець Микола Григорович. – Київ, 2009. – 482 с.
4. Регіональна економічніа і соціальна географія світу: [навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.040104. Географія] / уклад. В. Бурман. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – 20 с.
5. Тімець О. В. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки / О. В. Тімець / Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський, 2010. – 340 с.
6. Шуканова А. А. Функціональна структура професійної компетентності вчителя географії в системі неперервної освіти [Електронний ресурс] / А. А. Шуканова. – Режим доступу :
http://undip.org.ua/upload/iblock/ d23/5_12.pdf (дата звернення: 17.11.2015).

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.