Компонентно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя музики до роботи в умовах полікультурного середовища

Основний зміст статті

Алла Володимирівна Козир
Елеонора Миколаївна Кучменко

Анотація

Козир А. В., Кучменко Е. М. Компонентно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя музики до роботи в умовах полікультурного середовища.


У статті розглянуто процеси, пов’язані з музичними компонентно-функціональними моделями полікультурної підготовки вчителів музики, що дозволить їм бути активними
провідниками національних та загальнолюдських цінностей. Полікультурне середовище інтерпретується як об’єктивні обставини, які стають «полігоном» культурної взаємодії та порозуміння різних етнічних груп.

Деталі статті

Як цитувати
Козир, А., & Кучменко, Е. (2015). Компонентно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя музики до роботи в умовах полікультурного середовища. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 26-31. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2487
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

Алла Володимирівна Козир, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор педагогічних наук, професор

Елеонора Миколаївна Кучменко, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

доктор історичних наук, професор

Посилання

1. Ван Дандан. Мультикультурное образование в контексте качества педагогического профессионализма [Электронный ресурс] / Ван Дандан. – Режим доступа : http:/www.cnki.net.
2. Ван Си. Истоки мультикультурализма [Электронный ресурс] / Ван Си. – Режим доступа : http:/baike.baidu.com/view/686298.htm#2
3. Гуренко О. І. Полікультурна освіта в Україні: до сутності поняття [Електронний ресурс] / О. І. Гуренко. Режим доступу: http://vuzlib.cjm/content/ view/160/84/
4. Ковальчук Е. С. Поликультурное воспитание в современном школьном образовании России: дисс на соискание ученой степени канд. пед наук: 13.00.01 / Ковальчук Елена Сергеевна. – Киев : Институт педагогики АПН України, Киев, 2003. – 243 с.
5. Кравченко Л. В. Полікультурне виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / Л. В. Кравченко // Восьма міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив». Режим доступу : http://intkonf.org/kravchenko-lv-polikulturne-vihovannya-studentskoyi-molodi/
6. Сай До Чи. Национальный университет вокальной музыки в контексте мультикультурного развития [Электронный ресурс] / Сай До Чи // Музыка для изучения. – 2011. – No 2. Режим доступа : http:/www.cnki.net
7. Слободчиков В. И. Психология человека: Введение в психологию субъективности: [учеб. пособ. для вузов] / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – Москва : «Школа-Пресс», 1995. – 384 с.
8. Современный словарь по педагогике / [cост. Е. С. Рапацевич]. – Минск : Современное слово, 2001. – 928 с.
9. Сохор А. Социологические проблемы музыкального восприятия / А. Сохор // Вопросы социологии и эстетики музики : [сборник статей]. – Т. 1. Ленинград : «Советский композитор». – 1987 – С. 89–120.
10. Тянь Ли. Сравнительное изучение международного мультикультурного музыкального образования [Электронный ресурс] / Тянь Ли // Образование и профессионализм. – No 21(697). Режим доступа : http:/www.cnki.net
11. Фролов И. Т. Единство и своеобразие культуры / И. Т. Фролов // Красная книга культуры [Сост., подгот. текста и предисл. В. Рабиновича]. – Москва : Искусство, 1989. – 423 с.
12. Хуан Чжэнцзе. Мультикультурное образование: подход к учебным планам [Электронный ресурс] / Хуан Чжэнцзе, Ян Сиуе // Поликультурное образование. – Тайвань. – 1993. – No 3. – С. 3–17. Режим доступа : http:/www.docin.com/p-141049150.html&endPro=true
13. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – No 2. – С. 55–62.
14. Чжэн Тю Юе. Поликультурное образование [Электронный ресурс] / Чжэн Тю Юе // Режим доступа : http:/www.docin.cjm/p–191795369.html

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.