Методологічні підходи дослідження професійної культури майбутніх вихователів

Основний зміст статті

Катерина Ігорівна Коновалова

Анотація

Коновалова К. І. Методологічні підходи дослідження професійної культури майбутніх вихователів.


У статті розглянуто сучасні методологічні підходи до формування професійної культури майбутніх фахівців спеціальності «Дошкільна освіта» в умовах вищого педагогічного закладу. Розкрито сутність поняття «методологія», «підхід». Проаналізовано основні методологічні підходи до професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Виокремлено та охарактеризовано культурологічний, системний, особистісно зорієнтований, синергетичний, аксіологічний, компетентнісний підходи до
професійної культури майбутніх вихователів.

Деталі статті

Як цитувати
Коновалова, К. (2015). Методологічні підходи дослідження професійної культури майбутніх вихователів. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 31-36. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2491
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Катерина Ігорівна Коновалова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

аспірантка

Посилання

1. Вишнякова С. М. Профессиональное образование: словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика / С. М. Вишнякова. – Москва : НМЦ СПО, 1999. – 538 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. –Київ : Либідь, 1997. – 206 с.
3. Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / И. Ф. Исаев. – Москва : Издательский центр «Академия», 2002. –208 с.
4. Маркова А. К. Психология труда учителя: [кн. для учителя] / А. К. Маркова. – Москва : Просвещение, 1993. – 192 с.
5. Ожегов С. И. Толковый словарь русского язика : 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Росийская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – [4-е изд., дополненное]. – Москва : ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с.
6. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – Т. 1. – Москва : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
7. Синергетика і освіта : [монографiя] / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 348 с.
8. Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксиологию : [учеб. пособ. для студентов педагогических вузов] / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова. – Москва : Академия, 2003. – 192 с.
9. Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – Москва : ИКЦ «МарТ», 2005. – 448 с.
10. Философский энциклопедический словарь / Н. М. Ланда [и др.]. – Изд-во : Москва: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.