Роль диференційованого навчання у фаховій підготовці студентів художньо-графічних факультетів

Основний зміст статті

Дар’я Олександрівна Кудренко

Анотація

Кудренко Д. О. Роль диференційованого навчання у фаховій підготовці студентів художньо-графічних факультетів.


У статті проаналізовано роль та місце диференційованого підходу у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва, висвітлюється специфіка зовнішньої та внутрішньої диференціації навчального процесу; указано на важливість застосування внутрішньої диференціації для розкриття пізнавальних можливостей, вияву художніх здібностей студентів мистецьких спеціальностей.

Деталі статті

Як цитувати
Кудренко, Д. (2015). Роль диференційованого навчання у фаховій підготовці студентів художньо-графічних факультетів. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 40-45. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2494
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Дар’я Олександрівна Кудренко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

аспірантка

Посилання

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – С. 95.
2. Дидактика средней школы / под ред. М. Н. Скаткина. – Москва : Просвещение, 1982. – 319 с.
3. Закон України «Про вищу освіту» (Редакція від 01.01.2015, підстава 76-19) [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. – Назва з екрану.
4. Лингводидактический энциклопедический словарь / под ред. А. Н. Щукина. – Москва : Астрель : Хранитель, 2007. – 77 с.
5. Методика навчання мистецтва у початковій школі : [посібник для вчителів] / [Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна та ін.]. – Харків : Ранок, 2006. – 256 с.
6. Неменский Б. М. Педагогика искусства : [монография] / Б. М. Неменский. – Москва : Просвещение, 2007. – 256 с.
7. Панкратова Л. И. Формирование композиционного мышления студентов факультета педагогики и методики начального образования вуза на занятиях изобразительным искусством: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения» / Л. И. Панкратова. – Москва, 1998. – 21 с.
8. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся / Наталия Федоровна Талызина. – Москва : Знание, 1983. – 96 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.