Система професійно спрямованих умінь студентів при навчанні функціонального аналізу

Основний зміст статті

Ірина Василівна Лов’янова
Дмитро Євгенович Бобилєв

Анотація

Лов’янова І. В., Бобилєв Д. Є. Система професійно спрямованих умінь студентів при навчанні функціонального аналізу.


У статті на основі зіставлення, порівняння, узагальнення наукової інформації та за результатами аналізу структурно-логічної схеми та змісту пропедевтичного курсу функціонального аналізу виокремлено професійно спрямовані вміння, які доцільно формувати в цьому курсі. Розглядаються основні вимоги щодо організації навчання
функціонального аналізу майбутніми вчителями математики на основі упровадження методичної системи професійно спрямованого навчання, яка сприяє формуванню у студентів професійно орієнтованих умінь.

Деталі статті

Як цитувати
Лов’янова, І., & Бобилєв, Д. (2015). Система професійно спрямованих умінь студентів при навчанні функціонального аналізу. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 45-52. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2495
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

Ірина Василівна Лов’янова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

доктор педагогічних наук, доцент

Дмитро Євгенович Бобилєв, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

старший викладач

Посилання

1. Абакумова С. И. Профессиональная направленность преподавания математики в инженерно-техническом вузе [Текст] / Абакумова С. И. // Вестник Университета Российской
Академии Образования. – 2009. – No 1. – С. 156–158.
2. Батышев С. Я. Подготовка рабочих в средних профессионально-технических училищах / С. Я. Батышев. – Москва : Педагогика, 1988. – 176 с.
3. Бочкарева О. В. Профессиональная направленность обучения математике студентов инженерно-строительных специальностей вуза : дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.02 / О. В. Бочкарева. – Пенза, 2006. – 150 с.
4. Волянська О. Є. Вивчення алгебри і початків аналізу в професійно-технічних училищах в умовах впровадження освітнього стандарту : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / О. Є. Волянська / Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 18 с. 5. Козловська І. М. Теоретичні та методичні основи інтеграції знань учнів професійно-технічної школи : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Козловська І. М. /
АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – Київ, 2001. – 464 с.
6. Носков М. Компетентностный подход к обучению математике [Текст] / М. Носков, В. Шершнева // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал. – 2005. –
No 4. – С. 36–39.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.