Організація роботи студентів філологічних спеціальностей з невідмінюваними іменниками в українській мові: проблемний підхід

Основний зміст статті

Тетяна Михайлівна Мішеніна

Анотація

Мішеніна Т. М. Організація роботи студентів філологічних спеціальностей з невідмінюваними іменниками в українській мові: проблемний підхід.


У статті розкрито зміст організації роботи студентів філологічних спеціальностей з невідмінюваними іменниками в українській мові на основі проблемного підходу,
застосування якого сприятиме розв’язанню дидактичного, практичного, розвивального і контрольного завдань у процесі підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей. Розроблено систему проблемних завдань, спрямованих на розв’язання проблеми сучасної україністики: лексико-семантичного і граматичного освоєння невідмінюваних іменників на сучасному етапі функціонування української мови.

Деталі статті

Як цитувати
Мішеніна, Т. (2015). Організація роботи студентів філологічних спеціальностей з невідмінюваними іменниками в українській мові: проблемний підхід. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 59-68. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2497
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Тетяна Михайлівна Мішеніна, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Бибик С. П. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С. П. Бибик, Г. М. Сюта ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Харків : Фоліо, 2006. – 623 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.
3. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / Іван Романович Вихованець, Катерина Григорівна Городенська. – Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.
4. Колесніков А. О. Незмінювані іменники в граматичній системі сучасної української мови / А. О. Колесніков // Перспективи. – 1999. – No 1. – С. 35–39.
5. Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления (процесс и способы решения технических задач) : [учеб. пособ.] / Т. В. Кудрявцев. – Москва : Педагогика, 1975. – 304 с.
6. Куписевич Ч. Основы общей дидактики / Чеслав Куписевич. – Москва : Высшая школа, 1986. – 368 с.
7. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / Исаак Яковлевич Лернер. – Москва, 1981. – 186 с.
8. Стронг А. В. Англо-русский, русско-английский словарь с транскрипцией в обеихчастях / А. В. Стронг. – Москва : Аделант, 2014. – 800 с.
9. Фурса В. М. Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / спец. 10.02.01 – українська мова / Фурса Валентина Миколаївна; Інститут української мови НАН України. – Київ, 2004. – 224 с.
10. Dictionnairefranҫais – ucrainien : prèsde 22000 mont / red. B. I. Bourbelo. – Kyiv, 1989. – 415 p.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.